S'atera notte

(A netta mia, Vanna)
 
S’àtera notte
(fit s’una passada!)
recuende
in una contonada,
bestida a luttu,
attoppo una pisedda
lanza
istratzulada
pianghende a succuttu.
M’accùrtzio a issa
(it’angheleddu ‘e Chelu!)
li dao sa manu
li frobbo sa cara
e cun paterna ‘oghe
li naro:-Fiza cara,
a cust’ora
inoghe
sutt’a gelu
ite faghes?
Proite non ses
cun babbu e mama?-
Àrtziat sos ojos
mi fissat appena
e cun unu filiscena
‘e ‘oghe, tremende,
murmuttat:
-Curride a domo,
b’est mama morzende!-
-Fiore istimadu,
ue abìtas, nara!
Curre, coitta,
mùstrami s’istrada!-
E s’iscuredda
totta assucconada
partit che bentu
in cussa notte fritta
e deo infattu…..
accolla sa domitta!
Un’istàntzia,
una ebbia:
tres cadreas, una mesa,
unu lettu
e una mama in dolore
bianca
incherada
che su lugore
de sa Luna ‘e fora.
Tasto su bultzu:
-Maria soberana, est frittu!
No!
Santu ‘Asile beneittu
no, non lu fattas!
E tue, pitzinna,
como aisettas,
bona eh!
deo torro lestru
umpare a su duttore.-
Non mi rispondet,
movet sa conca brunda
e deo ch’’esso:
est notte profunda.

In unu patrefìliu
cun Babbai
torro a cussu logu
umìle tantu
e, mentre la visìtat,
cun paga linna
atzendo su fogu.
Una… duas oras…
(oh, notte tremenda!)
e cussa prenda
‘e fiza
in pes de lettu
mirende sa mama!
Avreschet die…
cando a s’improvvisu:
-Est salva! Est sana!-
gridat Babbai.
“Ave Maria”
rispondet sa campana
e sa pupia
da’ sas tritzas d’oro
cuntenta
che santu in paradisu
m’abbratzat riende….
e cussu risu
in mesu a tanta cosa poveritta
m’intreit in coro
che oju de sole in die fritta.

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013