Tando

(A Mario Delitala, pro sa tela
"Casa rossa di Orani").
 
…tando bi fit sa Luna
in su monte ‘e Gonare,
sa Luna tunda e manna ‘e s’allegria,
sa Luna ‘e sa fortuna
e deo carignare,
m’ammento, donzi notte la cheria.
 
Puddedru chena ‘iua
cun alas de cristallu,
su lomper fintz’a chelu fit s’appentu
d’una festosa fua,
su gosu d’unu ballu
gioghende a manu tenta cun su ‘entu.
 
Fidele turturella
issa m’isettaiat
padrona de sa notte e de su mundu
e prus lùghida e bella
appenas chi m’’idiat
faghiat sa campagna tott’in tundu.
 
Pintore beneittu
funtana de dultzura
ténneru incantu ‘e nottes de consolu!
Tando…cun un’ojittu
bettadu a furadura
ch’’essia fattu sou in oriolu!
 
Orani, sutta meu,
fit una coa ‘e prata
unu chelu ‘e ranzolu accisadore
e deo, arreu-arreu,
che catteddutzu in tratta
giogao a l’iscobiare su lugore.
 
Si fit notte istellada
a boltas resessia
finas a sebestare una domitta
ruja-melagranada…
fogu de poesia
de una babbajola carifritta!
 
Tando… bi fit sa Luna
in su monte ‘e Gonare
e unu craboleddu ojos de chelu!
Oe…bi nd’at sempr’una
tunda e manna che pare,
ma in ojos faladu m’est su gelu!

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013