Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
accarezzatore

sm. [caresser, caresseur, acariciador, Liebkoser] carignadore, carissiadore L, accasazadore, carinnadore N, accaritziadori, carignadori, imbrimbinadori C, accarizzadori, carignadori, isgiacaradori S, carignadori, carizzadori G

accarpionare

vt. ( cucinare il pesce a uso di carpione) iscabecciare (cat. escabetxar| sp. escabechar) L, iscabetzare N, scabecciai (pisci cun axedu o àturu) C, marinà lu pèsciu SG

accartocciamento

sm. [wrapping, recoquillement, envolvimiento, Zusammenrollen] accorrocciuladura f., aggrunciulimentu, aggrunciùliu, attutturada f., attutturadura f., attutturamentu, troffizu L, accartutzamentu N, accragallu, impriodda f., imboddicu, impaperottamentu, imprioddadura f. C, imborigaddura f., incrucciuppiddura f., infagottaddura f. S, accaltucciamentu, accurrunchjulamentu G

accartocciare

vt. [to wrap, recoquiller, envolver, zusammenrollen] accorrischeddare, accorrocciulare (delle gemme, delle foglie), aggrunciulire, attutturare, attuttureddare, attutturigheddare, corronciulare, troffiggiare, troffizare L, accartutzare, acculurgionae,accrogallae N, accragallai, ammurigonai, arrenconai fai a tùtturu, imboddicai, impaparottai, impaperottai, imprioddai C, imburiggà, incrucciuppì, infaguttà S, accaltuccià, accurrunchjulà, aggrucciuppì G [Algh. embolicar, plegar - Tab. accartucciò, strufuggiò] ■ S’olieddu in sa braxi s‘arrenconat fumiendi C ‘Le foglie dell’ulivo nella brace si accartocciano facendo fumo’

accartocciato

pp.agg. [wrapped, recoquillé, envuelto, zusammengerollt] accorrischeddadu, accorrocciuladu, aggrunciulidu, attutturadu, attutturigheddadu, corronciuladu, troffiggiadu, troffizadu L, accartutzau N, accragallau, arrenconau, fattu a tùtturu, imboddicau, impaparottau, impaperottau, imprioddau C, imburiggaddu, incrucciuppiddu, infaguttaddu S, accaltucciatu, accurrunchjulatu, aggrucciuppitu G

accasamento

sm. vt. (matrimonio) [marriage, mariage, casamiento, Verheiratung] coja f., coju, cojubantza f., cojuonzu L, cójuba f., cojubiu, cojuju (lat. CONJUGIUM), cojuviu N, coja f., cojantza f. C, cuiubugnu S, cóiu, cuiugnu G

accasare, -arsi

vt. rifl. (maritarsi, ammogliarsi) [to marry, marier, casar, verheiraten] accasare, cojuare (lat. CONJUGARE), ammundulare L, cojubare, cojuvare, s’accodumare N, cojai C, accasà, cuiubà S, accasà, cuiuà G [Algh. casar-se - Tab. maiòse] A Ne in lunis ne in martis ne t’accases ne t’appartes (prov.-L) ‘Né di lunedì né di martedì non sposarti né mettere su casa’

accasato

pp.agg. (maritato, ammogliato) [married, marié, casado, verheiratet] cojuadu, accasadu L, cojubau, cojuvau, accodumau N, cojau C, cuiubaddu S, cuiuatu, accasatu G

accasciamento

sm. [depression, accablement, abatimiento, Mattigkeit] accasciada f., accattiada f., alleventada f., arremattada f., arremattadura f., arremattu (sp. remate), rendidùdine f. L, accunnadura f., accunnamentu, allagorjadura f., arrimadura f., arrimu N, affinigamentu, allaccanamentu, arremattu C, accasciamentu, imprintamentu S, cannuccata f. G

accasciarsi

vt. rifl. [to depress, acclaber, abatir, schwächen] accasciare, accattiare, alleventare (crs. allivantatu), arremattare (sp. rematar), rèndere (it. rendere) L, remattare, s’accunnare, s’allagorjare, s’arrimare, s’attrauddae, si falare a pare N, allaccanai, allevantai, arremattai, remattai, réndiri, s’affriggiri, s’ascalamai, si scorai C, accascià, disaminassi, imprintà S, abbattì (fig.), accasciassi, cannuccassi, fassi falà G [Tab.avaccôse] ■ falàresi che s’àppara L ‘a., afflosciarsi’

accasciato

pp.agg. [depressed, accablé, abatido, niedergeschlagen] accasciadu, accattiadu, alleventadu, ammortorzadu arremattadu, biutu, mortu e bentu, mortu e prenettu, réndidu L, accunnau, allagorjau, arrimau, falau (ghettau) per terra N, accalamau, affriggiu, allaccanau, arremattau, scarrabecciau, scarrabuddau, scorau, scubau C, accasciaddu, accasciatu, disaminaddu, imprintaddu S, abbattutu, cannuccatu G

accasermare

vt. [to barrack, caserner, acuartelar, kasermieren] accasermare L, accasermare, allozare in caserma N, accasermai, poniri in caserma C, accaseimà, punì li suldhaddi in casèima S, accaselmà G

accastellare

vt. ( far castello, ammonticchiare) [to heap up, amonceler, amontonar, aufhäufen] ammuntonare, accasteddare, accuccurumeddare, appirare (it. ant. pila) L, accasteddare, pònnere a muntone, ammuntonare N, ammuntonai, appillai, abbigai C, ammuntunà S, accastiddà G

accatarrarsi

vi. rifl. [to get a catarrh, salir de catarrhe, romadizarse, mit Katarrh behaften] accadarràresi, accatarrare, asserrajare, benner cadarrosu, incadarràresi, leàresi su cadarru, refreàresi (cat. refredar), resfreàresi (sp. resfriar) L, accatarrae, catarrare, s’accatarrare, s’incatarrare, si picare su catarru N, s’accatarrai, s’arrasfriai, s’arresfriai, s’arromadiai, s’ingatarrai, si resfriai C, accatarrassi, incatarrìssi S, accatarrassi, arrumassi, irrisfriassi, risfriassi G [Algh. acatarrar]

accatarrato

pp.agg. [with the catarrh, sali de catarrhe, romadizado, mit Katarrh behaftet] accadarradu, cadarrosu, incadarradu, refreadu L,accatarrau, incatarrau, chin su catarru N, accatarrau, accatarradassu (Seui), ingatarrau, arrasfriau, arresfriau, arromadiau, resfriau C, accatarraddu, incatarriddu S, accatarratu, arrumatu, incaddarriddu Cs, irrisfriatu, risfriatu G [Algh. acatarrat]

accatastamento|1

sm. vt. (iscrizione al catasto) [registration at the registry office, cadastrage, lo enscribir bienes en el catastro, Eintragung ins Grundbuch] accadastamentu L, accatastamentu N, accadastamentu C, accadasthamentu S, accatastamentu G

accatastamento|2

sm. vt. (modo e atto di far catasta) [heap, entassement, amontonamiento, fschichtung] appiramentu, muntone (it. ant. montone), piru, remiarzu, tidarzu L, affacchiada f., affacchiadura f., affàcchiu, appiradura f., appiru, babizone N, abbigadura f., appillamentu, mumulloni, muntoni C, ammuntonamentu, rimiàgliu S, accastiddamentu, fascagghju G

accatastare|1

(iscrivere al catasto) [to register at the registry office, cadastrer, inscribir bienes en el catastro, ins Grundbuch eintragen] accadastare L, accatastae, accatastare, rezistrare in su catastu (catastru) N, accadastai C, accadasthà, accatasthà S, accatastà G

accatastare|2

vt. ( ammonticchiare) [to heap, entasser, amontonar, aufschichten] ammuntonare, appirare (it. ant. pila), appostorzare, arremiarzare, balluardare, imbarraccare, istuzare (cat. estoig), remiarzare (lat. GREMIUM) L, abbigare, affacchiare, ammuntonare, ammurae, annurrare, appirare N, abbigai, ammuntonai, appillai C, ammuntunà, arrimiaglià S, accastiddà, fascagghjà G [Algh. amuntonar - Tab. accatastò, appillò] ■ appiradore LN’detto di chi ammucchia la catasta’

accatastato|1

pp.agg. [registred at the registry office, cadastré, inscripto en el catastro, ins rundbuch eintrug] accadastadu L, accatastau N, accadastau C, accadasthaddu, accatasthaddu S, accatastatu G

accatastato|2

pp.agg. [heaped, entassé, amontonado, aufschichtet] accadastadu, ammuntonadu, appiradu, arremiarzadu, istuzadu L, affacchiau, ammuntonau, appirau N, abbigau, ammuntonau, appillau C, ammuntunaddu, arrimiagliaddu S, accastiddatu, appilatu, fascagghjatu G [Tab.appillau ] A Est tempus de messera. In ogni sartu | est già sa farche in ballu. In sos restujos, | che seminados, s’’ident sos mannujos: | sede presu e isortu e bona parte | accadastadu in régula de arte| | àteru in su messadu ancora ispartu. (L - S. Corveddu) ‘E’ tempo di mietitura. In ogni balza | è già la falce in moto. Tra le stoppie, | bene ordinati, si vedono i mannelli: | grano legato, sciolto, e altro | accatastato a regola d’arte| | ma se ne vede dell’altro ancora in mezzo ai campi.’

accattabrighe

sm. [wrangler, querelleur, pendenciero, Streithammel] abbolotteri, brigadore, brigàntzulu, mintzidiarzu, ponefogu L, bestifocos, brigadore, brigantinu, ghìrtalu, derre, derreri, supuzeri, treguleri N, certadori, comparacertus C, breadori, zirghabrei S, briànciu, mettapparu, scunzérriu G

accattafieno

sm. vt. (macchina per raccogliere ed imballare il fieno) imballadora f. L, imballadora f., ranghinadore N, imballadora f. (CS), imbaddadora f. G

accattapane

sm. vt.vds. accattone

accattare

vt. ( mendicare) [to beg, mendier, mendigar, betteln] pedire (lat. *PETIRE), limosinare, lemusinare, mendigare (it. mendicare o sp. mendigar) L, pedire, mendicare, lemusinare, pètere (lat. PETERE) N, pediri, mindigai, limusinai C, chirì, limosinà S, buscaccià, capicià, capiciulà G

accattivante

agg. mf. [graceful, gracieux, gracioso, anmutig] grasciosu, galanu (sp. galano), ammajadore, donosu (sp. donoso), geniosu L, grassiosu, galanu, ammaghiadore N, gratziosu, donosu, ermosu (sp. hermoso), ecciseri (sp. hechizero), sbeliadori, geniosu C, fattitàggiu, accisadori, ammacchiadori, ammariadori, giniosu S, giniosu, gustìuli, ecciseri, eccisadori G A Tottu rìsida in ogos e in fagher | si n’accostat cun unu fozu in manu, | sigura, cun su intrare galanu, | ca est cosa chi depet cumpiagher. | Ammustrann’unu paperi rigadu | nat.-Custa ‘omo d’apo fatta po te, | inoghe che podes bìvere che re, | ch’est su chi podet esser disizadu… (LN - S. Are) ‘Tutta sorridente negli occhi e nei comportamenti, | si avvicina a me con un foglio tra le mani, | sicura, e con modi accattivanti, | visto che dovrà farmi piacere. | Mi mostra un foglio rigato | e dice:-Questa casa l’ho fatta per te, | qui ci potrai vivere come un re, | ché è quanto di meglio si può desiderare…’

accattivare, -arsi

vt. rifl. [to win, captiver, cautivarse, sich erwerben] ammajare (lat. MAGIA), ammajarzare, acchistàresi su favore (sa simpatia, su géniu) L, ammaghiare, s’attirare, istriare N, eccisai (sp. hechizar), sbeliai, s’acchistai su géniu (su favori, s’accórdiu) C, accisà, ammacchià, attirassi lu fabori (la simpatia, lu géniu) S, cunchistassi lu faori (la simpatia, lu géniu) G [Algh. acaptivar - Tab. accattivòse]

accatto

vds. accattonàggio

accattonàggio

sm. [begging, mendicité, mendicidad, Betteln] limósina f., pedidoria f. L, accattu, cattanzeria f., limùsina f., pedidura f., pedinzu N, circa f., mendighèntzia f., pedidoria f., pedidura f., peduina f. C, chiridumu S, limósina f. G

accattone

sm. [beggar, mendiant, mendigo, Bettler] mendigu (it. mendico), mìndigu, pedidore (sp. pedidor), pedulianu L, cattanzu, lemusineri, mendicu, pedicundu, pedidore, pedintàula, pedule, petitore, pidore N, mendigu, mindigu, pedidori, peduleu, peduncheu C, chiridàggiu, dumandoni S, dimandoni, dimmandoni, limosinagghju, limusinagghju G [Algh. llimosineri - Tab. póváù] A Dimmandoni sfacciatu no vo’ limósina (prov.-G) ‘A. sfacciato non vuole l’elemosina’

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013