Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  « Prev ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... Next »
Termine Definizione
acchiappato

pp.agg. [catched, attrapé, atrapado, gefangen] acciappadu, afferradu, aggaffadu, accaffiadu, atzappadu, tenturadu L, abbrancau, accassau, aggarrau, atzappau, ténniu, tentu, tenturau, tzappau N, accaffau, acciappau, afferrau, aggaffau, agganfau, appacciappau, tenturau C, abbaibaddu, acciappaddu, agattaddu, S acchjappatu G

acchiocciolarsi

vt. rifl. [to wind up, enrouler, enroscar, rollen] aggrunciàresi (it. aggricciare), aggruncìresi, aggrunciulìresi, imboligàresi che gioga L, s’accocconare, s’appirpirinare, s’imbolicare che sa croca N, s’atturai che su sitzigorru (che su caragolu) C, aggiumiddassi, ingiumiddassi che la giogga S, acchjucciulassi Lm, inchjoccà, imbuliassi che la chjocca G ■ a unu grùnciulu, a unu gruciuppu L ‘acchiocciolato su se stesso, rannicchiato’

acchitare

vt. [to lead off, donner l’acquit, jugar la primera bola, aussetzen] acchitare LN, acchitai, giogai s’acchitu C, acchità SG

acchito

sm. [lead-off, acquit, primera bola, Aussetzen] acchitu [Tab. acchittu ] || acciuffadda f. Cs G ‘di primo a.’

àccia

sf. (torcia| filo greggio) [coarse thread, fil brut, hilo crudo en madeja, Docht] àccia (sp. hacha), istuppa (lat. STUPPA) L, istuppa, capu de filu m., candela N, àccia CSG) [Tab. àscia] ■ firà l’àccia S ‘abbindolare’

acciabattare

vt. ( abborracciare, acciarpare) [to botch, bâcler, chapucear, umherschlurfen] accioroddare, affilumestare, (a)tzoroddare, cianfainare (sp. chanfaina), impastuffare, impastulare (lat. PASTA), imprabastulare, inciappucciare, inciappugliare (cat. xapullejar), inciapputzare, incioroddare (probm. cat. sorollar), ispattittare L, attabarrare, atzoroddare, imprastulare, intzoroddare, intzuruddar, N, acciappinai, acciapputzai, acciarollai, affioncai, (a)tzoroddai, cioroddai, scioroddai C, impriasthà, cianfuglià, incianfuglià S, chjappuzzà, fà li cosi a l’imbruddi-imbruddi G ■ caputzeria f. N ‘acciabattamento’

acciabattone

sm. [botcher, bâcleur, chapucero, Stümper] inciappucciadore, inciapputzadore, inciappugliadore, atzoroddadore L, imprastuladore, atzoroddadore, cattanzu (lat. CAPTARE), attabarradore N, acciappinadori, acciapputzadori, affioncadori, (a)tzoroddadori, atzorodderi C), cianfugliosu, ciappinazzu, ciappinu, impasthiccioni, incianfugliosu S, chjappinu, fraustoni G

acciaccare

vt. [to crusch, écraser, aplastar, zerquetschen] abbattare (lat. COACTARE), abbultzonare (it. bolzone), acciaccare (sp. achacar), acciacconare, bultzonare, cattulare, infoddonare, magliuccare, magugliare (sp. magullar), manciulare, pistare (lat. PISTARE) L, atzaccorare, cascare (sp. cascar), ammagangiae, magunire, tzaccorare, tzemiare N, abbugnai (sp. abollar), abbunzai, acciaccai, ammacciugai (sp. machucar), cascai, istreccai, intzegai, isbisogai, macciugai, maculai (cat. magular), pisilliai, scerfai (lat. CREPARE x cat. esclafar), scioddai, streccai C, acciaccà, acciaccunà, cattà, inciaccunà, inciccià S, acciaccà, ciaccà, imbucchjucchì, imbugghjucchì, inchjaccà, inchjaccunà Cs, malciauddà, sciaccà G

acciaccato

pp.agg. [crusched, écrasé, aplastado, zerquetscht] abbattadu, abbultzonadu, acciaccadu, cattuladu, iscarruccadu, magugliadu, magliuccadu, manciuladu, paliruttu, pistadu L, atzaccorrau, bullonatu, cascau, magangiosu, maguniu, traccorau, tzaccorrau, tzemiau N, abbugnau, acciaccau, (am)macciugau, cascau, intzegau, maculau, pisilliau, scerfau, scioddau, streccau C, acciaccaddu, acciaccunaddu, cattaddu, inciaccunaddu, qrx147incicciaddu S, acciaccatu, addulumitu, ciaccatu, flattatu, imbucchjucchitu, imbugghjucchitu, inchjaccatu, malciauddatu, sciaccatu G [Tab. acciiaccau]

acciaccinarsi

vi. rifl. (affaccendarsi) [to move about restessly, se trémousser, atarearse, zappeln] affatzendàresi, incrastulàresi, affainàresi (cat. afainar), attaviàresi L, s’ammattanare, s’allaccanare, s’assagadare, si peleare (sp. pelear), s’affainare, s’impeddulare N, s’affainai, si donai de fai, fatteriai C, affazzindassi, affainassi, dassi bràsgia S, affaccindassi G

acciaccoso

agg. [sickly, infirme, achacoso, krank] acciaccosu (sp. achacoso), carracca, ciaccosu, frazigone, maguladu, malaidonzu, nesigadu, trichignosu L, (a)tzaccorau, carracca, maguniu N, accacchientu, acciacchientu, acciaccosu, ciaccosu, matzanu C, acciaccosu, barriaddu d’acciacchi S, acciaccosu, ciaccosu, flattosu , inchjaccosu, sciagagnatu Lm G

acciaiare

vt. [to conver (iron) into steel, aciérer, acerar, stählen] attarzare L, attarjare, atzagliare, attarzare N, acciarxai, accrjaxai, assargiai, atzargiai, atzarxai, atzraxai C, azzaggià S, acciagghjà, inacciagghjà, innacciagghjà G ■ azzaggiaddura f. S, acciagghjatura f. G)’acciaiatura’

acciaieria

sf. [steel-works, aciérie, acerería, Stahlwerk] fràbbica de attarzu L, attarjeria, atzarzeria N, fàbbrica de atzàrgiu C, fràbbigga d’azzàggiu S, fràbbica di l’acciagghju G

acciaino

sm. vt. (strumento d’acciaio per affilare ferri da taglio) ferru d’arrodare L, attarjeddu N, atzàrgiu de pastori (de carnitzeri, de sabatteri) C, ferru d’arruddà (d’acutà) S, farru d’affilà (d’arrutà) G

acciàio

sm. [steel, acier, acero, Stahl] attarzu (lat. ACIARIUM) L, attarju, attarzu, artarju, atzàgliu, atzarzu N, accairxu, acciàrgiu, accrjaxu, accjraxu, acciau, assàrgiu, attarxu, atzàrgiu, atzraxu C, azzàggiu S, acciagghju, azzagghju Cs G [Algh. atxaio - Tab. assò] A Passan’ancora lu farru e l’acciagghju, | che vènini da l’omu trabaddati, | chi so’ materiali di passagghju | e vennin’ancor’iddi cunsumati…(G - G. Scano - Ghjaseppa di Scanu) ‘Anche il ferro e l’acciaio, | che vengono lavorati dall’uomo, | all fine si consumano…’

acciaioso

agg. [of steel, d’acier, de acero, stählern] d’attarzu, attarzinu L, attarjosu, attarzinu N, de atzàrgiu, atzargiau C, d’azzàggiu S, acciagghjosu G

acciambellare

vt. [to curl up, ployer en rond, enroscar,kringeln] allorigàresi (che tericca), allorumare (lat. GLOMERARE), allotturare L, s’accocconare, ammassulare N, attaccionai, s’arritzai, s’arrullai (che caschetta) C, alloriggà, arruddurà (che cózzura), incozzurà S, allutturà, fassi a un pupponi (fig.), incocciulà, incucciulà G

acciarino

sm. [firestick, briquet, eslabón de sacar chispa, Feuerstahl] attarzu (lat. ACIARIUM), catzafogu, ferifogu, ferrifogu, istinchipiddatzu pedra catzafogu f., pedra d’attarzu f. L, assàrgiu, attarjeddu, attarzeddu, atterzu, preda de attarju f. N, fogheri (cat. foguer) C, azzàggiu, predda d’azzàggiu f. S, battifocu, fucinu, acciarinu G ■ esca f., peddesca f., pedde cotta f., pedde de fogu f., pedde de lucchette f., iscaffu m. L, pedde morta f. N, esca f., peddi morta f., peddi cotta f. C, peddi d’azzàggiu f., peddi di lucchettu f. S, lucchettu, peddi battifocu f., peddi fùcina f. G ‘esca dell’a.’| escarzu L ‘vasetto o borsa per l’esca’| pèttene de archibusu L ‘lastra d’acciaio che, percossa, produce la scintilla che origina lo sparo’

acciarpamento

sm. [botching, bâclage, chapuceria, Pfuschwerk] acciapputzamentu, atzoroddamentu, impastuffu, inciappulamentu L, accàpidu, accappuzadura f, attabarramentu, atzoroddu, atzumulada f., atzumuladura f., cuscuzia f., cuscuzu, impastuffada f., imprastuladura f., inciappuddada f., inciappuddadura f., incioroddada f., incioroddadura f., inciappuddu N, inciapputzadura f., acciapputzadura f., acciapputzamentu, affioncadura f., affioncamentu, affioncu, atzoroddu, tzorroddadura f., cattanzeria f., ciapputzeria f., ciapputzu, cioroddu C, cianfùgliu, impriasthu S, azzàffiu, chjappuzzaria f., chjappuzzu G

acciarpare

vt. [to botch, bâcler, chapucear, pfuschen an] acciapputzare, accioroddare, (a)tzoroddare, atzumulare, carrappuzare, cianfainare (sp. chanfaina), ciappinare, impastuffare, imprabastulare, inciamputzare, inciappucciare, inciappuddare inciappulare (cat. xapullejar), inciapputzare (sp. chapucear), incioroddare, L, accapidare, accapputzare, attabarrare, acciappucciae, carrappuzare, cuscuzare, imprastulare, intzoroddare, intzuruddare N, acciappinai (it. acciapinare), acciapputzai, inciapputzai, acciarollai, affioncai, allaroddai, ammatzigonai, atzaroddai, tzorroddai, ciappinai, ciapputzai, cioroddai, scioroddai, strumentai C, cianfuglià, impriasthà, incianfuglià S, azzaffià, chjappuzzà, inchjappuzzà G

acciarpatore

sm. [botcher, bâcleur, chapucero, Pfuscher] acciapputzadore, atzoroddadore, ciappinu, ciapputzu, inciappuddosu, tzaffarajolu, tzanfarajolu L, accapidadore, attabarradore, cattanzu, imprastuladore, tzapputzu N, acciappinadori, acciapputzadori, affioncadori, ciappinu, ciapputzeri, ciapputzu, inciapputzadori, tzorroddadori C, cianfugliosu, ciappinu, impriasthadori S, azzaffiadori, chjappuzzadori G

acciarpone

sm. [botcher, bâcleur, chapucero, Pfuscher] accioroddosu, atzoroddadore, ciappinu, ciapputzu, impiastrone, imprabastuleri, inciappuddone L, attabarradore, cattanzu (lat. CAPTARE), imprastuladore, truntzedderi N, ciappinu, ciapputzeri, inciapputzeri, ciapputzu, impiasteri, impiastradori, improdderi, tzorroddadori C, cianfugliosu, ciappinu, impasthiccioni, impriasthoni S, chjappuzzu, fraustoni G

accidentale

agg. (casuale, fortuito) [accidental, accidentel, accidental, zufällig] a casu, atzidentale, casuale, pro sorte (LN), casuali, po sorti C, accidentari, casuari S, casuali, pal accidenti, pal solti G [Algh. accidental]

accidentalmente

avv. [accidentally, accidentellement, accidentalmente, zufällig] pro casu, pro cumbinassione, pro sorte LN, casualmenti, po accasu, po sorti C, pa casu, pa sorthi S, casualmenti, pal casu, inn’una inn’unu G [Algh. accidentalment]

accidentato

agg. [uneven, accidenté, accidentado, uneben] iscadriosu, mal’a passare L, abriu, malu a rucrare, traganau N, àspidu, malu de attressai C, àipru, ischadriaddu, maru a passà (a attrabissà) S, àrritu, aspriu G [Tab. assidentqu]

accidente

sm. [accident, accident, accidente, Unfall] accidente, atzidente| raju (lat. RADIUS) L, atzidente| antrecoro, appìstulu, puntore N, accidenti| fratu, gutta f. (lat. GUTTA), mabagràbiu, ticchi C, accidenti| ràiu, utta f. SG [Algh. accident - Tab. âssidènte]

accidenti

escl. [dash, zut, caramba, verwünscht] accidente, accimusa, archibusériga, archima, archiminadu, atzidente, lampu, raju (lat. RADIUS) L, atzidente, arrore, eccemas, érdiu, lampu, raju, tiàntzulu N, accimusa, acciottada, acciottau, acciottendi, scuppettada, trisàriu, balla!, malacràbiu! C, accidenti, accipìcchia, ràiu S, accidenti, accidèrbuli! Lm, negattia Lm, ràiu G ■ benapas, benapassora!, malapassora! N ‘accidenti a te!’| Unu raju chi li falet! L, Malannu l’assaccàrria! G’Gli venga un a.!’

accìdia

sf. [laziness, paresse, pereza, Trägheit] atziu m., buttériga (it. bùttero), isbrittiada, mandronia, preìttia (lat. PIGRITIA), istrascinùgghjne (Luras) L, atziu m., mandronia, preìttia, prìttia, N, mandronia, preitza, strùscia C, mandrunia S, attédiu m., mandrunia, prìzzia G

accidioso

agg. [lazy, paresseux, perezoso, träge] preittosu, mandrone, isbrittiadu, isbittriadu, assesujadu, isfainadu, butterigosu, cilindrone (tosc. cilandrone) L, mandrone, preittiosu, preitzosu N, preitzosu, mandroni, ammandronau, accovardau, accocchinau, sfainau C, mandroni, mandrùsgiu, ibbàiddu, perdhurari S, mandroni, prizzosu, strascinu G

accigliamento

sm. [frown, froncement des sourcils, fruncimiento, Zusammenziehen] acchizada f., acchizadura f., acchizamentu, arrizonida f., inchizada f., inchizadura f. inchizamentu, incorinada f., incristada f. L, acchizadura f., acchizu, anniccadura f., inchizida f., inchizidura f., nechidonzu N, incillidura f., incillimentu C, inchizidda f., inchiziddura f., inchizimentu, incribidda f. S, inchiciata f., inchiciatura f., ingrundita f. G

Page:  « Prev ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013