Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »
Termine Definizione
aceto

sm. [vinegar, vinaigre, vinagre, Essig] aghedu (lat. ACETU) L, achedu, achetu, agedi, ajedu N, agedu, axedu C, azeddu S, acetu, ageddu Cs G [Algh. vinagre ■ Tab. avau, axau] ■ meliagru, miliagru L ‘a. con miele’| agrazzu Lm G’vino molto aspro da cui si ricava un aceto forte’| Chi ti làini in acetu! G ‘Possano lavarti con l’aceto!’ . A Si pigat prus musca cun su meli che cun s’axedu (prov.-C) ‘Si acchiappano più mosche con il miele che con l’a.’ ● Sa cuba mala faghet su ‘inu aghedu (prov.-L) ‘La botte cattiva fa a. il vino’ ●Senza assé vinu si vo’ fà azeddu (prov.-S) ‘Senza essere vino vuol diventare a.’

acetoliera

sf. [cruet, huilier, vinagrera, Menage] ampullitta de s’aghedu, finagrera, vinagrera (sp. vinagrera) L, ampulledda de s’achedu, vinagrega, vinagrera N, vinagrera CS, vinagrega G

acetone

sm. [acetone, acétone, acetona, Aceton] acetone L, atzetone N, axedoni C, azetoni S, acetoni G

acetosa

sf. bot. (Rumex acetosa) [Pianta erbacea delle Poligonacee con fusto eretto e foglie picciuolate e sessili, fiori piccoli in verticilli, frutto ad achenio con ali rossastre, dal sapore acidulo. È detta comunemente ‘erba brusca, ròmice, solèggiola’.] ► [sorrel, oseille, acedera, grosser Sauerampfer] ► salabattu m., miliagra caddina, melagra, lampattu m. (lat. LAPATHIUM) L, miliacra, miliagra, lampatzu m., lampattu m., meddaca, marraola, erba salia, erb’àscia N, ciduledda, coraxedu m. (lat. COR + ACETU), coru de axedu m., folla de axedu, folla axeru, arracaca, binigotti m., lampatzu m. C, arabattu m., arabàtturu m., lampazzu m. S, agretta, cépula, miriagra G ■ meriàgula caddina L ‘a. cavallina’

acetosella

sf. bot. (Oxalis cernua, O. corniculata) [Pianta erbacea delle Oxalidacee con rizoma perenne e foglie composte, simili al trifoglio, di sapore acidulo.] ► [wild sorrel, oseille, acederilla, kleiner Sauerampfer] ► allelùia (sp. aleluya), erva lutza, erva luza, melagra, melaja, melarga, meliagra, meriaga, meriagra, meriàgula, meruàgula, miliagra, miriagra, pabasedda, succiosa L, culiscurtzi cabaddinu m., erba saia, erva salia, marraola, meddaca, melacra, meliacra, merriola, miliacra, miliagra, miliarga, miriola, mirriola, sutzosa, ungra, pappasedda, trivóggiu m. N, allelùia, argu m., binu forti m., castangiola, coraxedu m. (lat. COR + ACETU), erba de axedu, erba de castangiola, limbassu m., ludapassa, meruàgula, pìtzia-pìtzia, succiosa, trevulleddu stérriu m. C, meragra S, melagra, cibbuledda, cipuledda G [Algh. agret -Tab. agrìn] ■ acra che miriola m’est sa bida N ‘acre come l’a. è la mia vita’. A Nara, frore ‘e beranu, | it’est, it’est chi faco commo sola? | Acra che miriola | m’est sa bida. Ite faco? Gherro imbanu, | imbanu, fizu meu, | sico a penare in ungras de s’anneu. (N - F. Satta) ‘Dimmi, fiore di primvera, | cos’è, cos’è che faccio adesso da sola? | Acre come l’acetosella | è la mia vita. Cosa faccio? Combatto invano, | invano, figlio mio, | sèguito a soffrire tra le unghie dell’affanno.’

acetosella silvestre

sf. bot. (Rumex acetosella) ► melagra, melarga, meriagra, meraja, miliagra, miliagru m., miriagra, miliarga L, miliacra, miriola N, coraxedu piticu m., folla de axedu, erba salia C, èiba luzza, meragra S, cibbuledda, cibuledda, ciduledda G

acetoso

agg. [vinegary, acéteux, vinagroso, säuerlich] aghedosu L, achedosu, acru, axedosu, chin s’ispuntu N, axedau C, azeddosu S, acitinu, acitosu G A Cupa mala, vinu acitinu (prov.-G) ‘Botte cattiva, vino a.’

acidare

vi. (inacetire, inacidire) [to acidify, acidifier, acidificar, säuern] aghedare, imbischidare L, acriare, achedare, arghiare, atzidare, imbischidare, tastire N, argai, asperai, aspiai, aspriai, axedai, fai argu (aspu), C, aggrazzà (detto della frutta), azzibbì, invischiddà S, acitinì, agrià G

acidità

sf. [acidity, acidité, acidez, Säure] acidesa, acididade, agrore m. (a. di stomaco) L, acriore m., acriura, agriore m., acididade, atzididade, achedonzu m., criùria, azesa N, acidesa, acididadi, acidùmini m., axedùmini m. C, acididdai, agrura S, acitinu m., agrittù, agrori m., agrura G [Tab. acidité] ■ aggrungiai C ‘provocare a. di stomaco’

àcido|1

sm. vt. chim. [acid, acide, ácido, Säure] àcitu (=it.), àscitu L, àcidu, àtzidu N, àcidu, àssidu (sp. ácido) C, àcitu S, àcidu G [Algh. àcid -Tab. àcidu] ■ àcitu muriàtigu L ‘a. cloridrico’| canneddu grogu L ‘a. pirico’| frommiscinu L, frommixinu C’ ‘ a. formico’| fumentosu L ‘a. nitrico’| làddera f., bùccia de nughe f. L ‘a. tannico’| piùere biancu L ‘a. borico’| piùere grogu L ‘a. citrico’| solfatu L ‘a. solforico’|

àcido|2

agg. [acid, aigre, ácido, sauer] agru, bìschidu (lat. VISCIDUS), imbischidadu, aghedadu L, àtzidu, agedi, bìschidu, vìschidu, acru (lat. ACER) N, agru, arghixi, argu, aspru, aspu, àssidu (sp. ácido), àtzidu (= it.), axedu (lat. ACETU) C, àcidu, agru, ippótiggu (di persona dal carattere acido) S, acitinu, ìschitu, vischiddu Cs, vìschitu G

acìdulo

agg. [acidulous, acidule, acídulo, säuerlich] agrìttinu, agrittu, bischidonzu L, acrisinzu, acronzu, aspriolau, bischidonzu N, agràcciu, arghittu, arghixi, tastoseddu C, agrittu S, agrizzu, acitinu, agrittu, spuntosu G

acidume

sm. [acid matter, acidité, agrura, Säure] aghedùmene L, acriadura f., acriore, acriura f., ajedore, atzidore, bischidore N, axedùmini C, agrura f. (SG)

àcino

sm. [acinus, grain de raisin, grano de uva, Beere] pibione, pipione, pupicone, pupione, pupugione, pupujone (dalla rad. PUPA) L, pibione, pubone, pupujone, pupuzone N, pibioni, pibioi C, pipioni, pupioni S, pupioni G [Algh. pipioni -Tab. grana f., xinella f.] ■ appupionare L, appupujonare N, appibionai C’ ‘mettere a.’| fodde, foddone N, foddi C ‘buccia dell’uva| lat. FOLLIS’| tèssere a pibione L ‘tessere con disegni a rilievo’| sfoddonai C ‘togliere la buccia dell’a.’| pibionau C ‘con gli a.’ A Nd’assazat su sentidu | da-e onzi pupujone| nende... | ‘unu sutzu, | damind’ancora | unu sutzu’ | e inscappat da-e s’ierru | s’alva lasca niada... | ‘un’atunzu, | sùlami un’atunzu | e battiminde | s’uspu ‘e su mustu | e de sa cuba’, | adderetténdesi | su coddu cattigadu. (L - G. Orgolesu) ‘Gusta il sapore | da ogni acino | e dice…| ‘una sorsata, | dammene ancora | una sorso’ | e sfugge dall’inverno | la sua barba rada e innevata… | ‘un autunno, | regalami un altro autunno | e portami il profumo del mosto | e quello della botte’ | dice drizzando | il collo compresso.

acìtula

sf. (Rumex bucephalophorus) [Erba delle Poligonacee comune nei luoghi umidi con foglie basali dentellate. La sua radice è usata in medicina.] ► melagredda LC [Algh. gamburuju m.]

acme

sf. [acme, acmé, acmé, Höhepunkt] cabitzale m. (lat. CAPITIA), columinzu m. (lat. *CULMINEUM), cùccuru m. (dalla base *CUCCA - DES I, 417), punta (lat. PUNCTA) L, artura, bruncu m.(lat. BRUNCUS), columinzu m., cùccuru m., punta, pùntimos m. pl.N, cùccuru m., pitzu m. (dalla rad. PITS-) C, punta, summiddai S, àppizi m., cùccuru m. G

acne

sf. med. [acne, acné, acné, Akne] bistàculu m., bùrgula (tosc. brugolo), impodda (genov. impotto), impórporu m. (a. rosacea), pabarùncula L, brùgula, fruedda (a. giovanile), fruscheddeddas pl., impórporu m., irfocu m., pappavarre m. N, impostema (it. postema o sp. (a)postema), pigotta (cat. pigota) C, brùguri pl., pigotta S, caicioni m. G ■ bessida ‘e arva f. L ‘a. giovanile’

acorne

agg. mf. mùdulu L, mùtulu, mùdulu N, cócciu, mùdulu, pabadi, pabari, sena corrus C, senza corri (SG)

àcoro

sm. vt. bot. (Iris pseudo-acorus) [Pianta erbacea palustre delle Iridacee con fiori grandi e gialli. È anche detto ‘gìglio giallo, iris gialla’.] ► [acore, acore, ácoro, Acore] ► giaggiolu de abba L, lillu de arriu, lillu grogu, lillu grogu de arriu C

acqua

sf. [water, eau, agua, Wasser] abba (lat. AQUA), imbre (lat. IMBER) (ant.) L, abba N, àcua, bumpua (infant.), pròia, alenta, slentza C, eba S, ea, eva Cs, àcua Lm G [Algh. algua - Tab. egua] ■ a s’iscióppula-iscióppula L ‘agitare l’a. dentro un recipiente’| abba de colònia LN, abba de fragu LN, àcua de colònia, àcua de rosas C ‘a. di colonia’| abba de rocca L ‘a. distillata’| abba minerale LN, abba sansa L, àcua minerali C, eba minerali S, ea minerali G ‘a. minerale’| abbacrasta, abbaolga L, abbacrasta, abba de crastu N, àcua ollosa, àcua crasta, acuagrasta C, eba crastha S ‘a. oleosa, di frantoio’| abba russa L ‘a. alta’| abba pioana L, abba pròghia, abba próina N, àcua de celu C ‘a. piovana’| abba salamatta LN, àcua salamast(r)a C ‘a. salmastra’| abbacorra, abba de corra N ‘trasudato nasale acquoso’| carrajolare L’trasportare a.’| dragonàia L ‘a. sotterranea’| fagher braina (lazina) L ‘spandere l’a. per terra’| iscadda L ‘a. bollente in cui le massaie intridono il pane per lucidarlo al calore del forno’| sansiare, sassiare L’fare la cura delle a. minerali’| sas abbas pl. L ‘liquido amniotico’| subrabba L ‘a fior d’a.’| abba de sole N ‘a. tiepida’| abba sórina N ‘a. torbida’| abbaloru m. N ‘a. sporca’| abba iscrale N ‘a. corrente, usata per irrigare’| pàdinu m. N ‘a. lenta’| Si andat a mare no acattat abba. N ‘Se va al mare non trova l’a.’| àcua de mùngia C, ea di frazu G,’a. per lavare, non potabile’| àcua ‘e prònia C ‘a. piovana’: acuatza C ‘a. lurida’| tzirriolai C ‘lasciare tracce di a.’| calaforti m. Lm G ‘getto di a.’| ea di bì G ‘a. potabile’| ea lazza G ‘a. lazza, di sapore asprigno’| ea salita G ‘a. salata’| Vo’ parà l’ea di currì. G ‘Vuole impedire all’acqua di scorrere.’ A Donz’abba curret a su molinu sou (prov.-L) ‘Ogni a. corre al suo mulino’| Andai a mari e no incontrai mancu àcua (prov.-C) ‘Andare al mare e non trovare neppure a.’ ● L’eba curri a mari e l’algha a li muntinaggi (prov.-S) ‘L’a. corre verso il mare, la mondezza ai mondezzai’ ● Laga farà l’eba unì curri (prov.- S) ‘Lascia scorrere l’acqua nel suo letto’ ● Cal’è scaddatu da l’ea calda, l’ea frisca lu brùsgia. (prov.-G)’Chi si è scottato con l’acqua calda, teme di essere bruciato dll’acqua fredda’ ● Ea e focu non si nécani illocu (prov.-G) ‘A. e fuoco non si negano in alcun luogo’

acquaforte

sf. [etching, eau-forte, agua fuerte, Radierung] abbaforte (LN), acuaforti C, ebaforthi S, eafolti G [Tab. acquaforte]

acquàio

sm. [sink, évier, fregadero, Gusstein] abbarzu (lat. AQUARIUS (SULCUS)), abbaiolu, lavandinu (piem. lavandín) L, abbadorju, abbàrgiu, picca f. (cat. pica), trólliu (cat. toll, doll + it. trogolo - DES II, 523) N, acuadera f., acuàrgiu, lavandinu C, labaddòggiu, labandinu S, laatogghju G [Tab. lavellu]

acquaiolo

sm. [water-carrier, porteur d’eau, aguador, Wasserträger] abbaresu, carrajolu L, abbaiolu, abbaresu N, acuaderi, acuadori, acuaresu, acueri C, carraioru S, abbaiolu, eàiu G ■ pìbera de modde f. L ‘serpe a.’| carrajolare L ‘fare l’a.’

acquamanile

sm. vt. (recipiente per lavare le mani) [wash-tand, lavabo, lavamanos, Waschständer] abbamanu, lavamanu L, abbamanile, abbamanu, labamanu N, lavamanu, sciacuamanus C, labamanu S, laamanu G

acquamiele

sf. (idromele) [hydromel, hydromel, hidromiel, Mret] abbamele (cat. aiguamel| sp. aguamiel), abbattu m. (lat. ABACEUS) L, abbamele N, acuameli, abbameli C, abbameri S, abbamela, abbameli, eameli G [Algh. alguamel - Tab. egua e amé] ■ mùlghere che chera de abbattu L ‘spremere come la cera (per ottenere l’a.)’

acquaràgia

sf. chim. [turpentine, eau ardente, aguarrás, Terpentin] abbaraza LN, àcua forti, trementina (= it.) C, acquarràgia, ebaraza S, ea ràgia, trimintina G

acquare

vt. [to water, arroser, aguar, verwässern] abbare (lat. AQUARE) LN, acuai, arrusciai C, abbà S, abbà, allungà cun ea G

acquarella

sf.vds. acquerella

acquàrio

sm. [aquarium, aquarium, acuario, Aquarium] abbarzu (lat. AQUARIUS) L, abbarju N, acuàriu C, bazza pa li pesci f., ebàriu S, eàriu, laccu pa li pesci G

acquartieramento

sm. [quartering, casernement, acuartelamiento, Einquartierung] accuarteramentu LNC, acquartheramentu S, allugghjamentu di li suldati G

Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013