Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
abbrancare|1

vt. ( riunire in branco) [to put in a herd, attrouper, agrupar, mit der Herde vereinigen] accheddare, aggamare, fàghere su masone L, accheddare, accheddonare, aggrustare, attazare N, accanciai, acceddai C, accumunà, intrumà, unì a lu masoni S, aggrugghjulà, ammandrà G ■ abbrancadura f. L, abbrancada f. N ‘abbrancamento’

abbrancare|2

vt. ( afferrare) [to gripe, saisir, agarrar, anfassen] abbrancare (lat. BRANCA), affarruncare, affrancare, affranchiare, affranciare, ammanadare, isfranchionare L, affrancare, aggarrare N, abbrancai, affarcai, affarruncai, affraccai, affrancai, aggaffai, agganfai, aggarrai, aggrippiai, C, abbrancà, aggaffà, aggranfà, agganzà S, aggaffà, affarrà, abbrancà G [Algh. abrancar]

abbreviamento

sm. [abridgement, abrégement, abreviamento, Verkürzung] abbréviu, abbreviamentu, incurtziamentu L, abbreviada f., incurtziada f., rucradura f., accurtziadura f. N, accurtzamentu, incurtzamentu, abbreviamentu C, abbribiaddura f. S, abbriviatura f., accultamentu G

abbreviare

vt. [to shorten, abréger, abreviar, verkürzen] abbreviare, incurtziare, accurtziare, affiliattare L, abbreviare, incurtziare, accurtziare, rucrare N, abbreviai, accurtzai, incrutzai, incurtzai C, abbribià, incurthà S, accultà, cilcinà, abbrivià G [Algh. abreviar – Tab. abbreviò]

abbreviato

pp.agg. [shortened, abrégé, abreviado, verkürzt] abbreviadu, accurtziadu, affiliattadu, incurtziadu L, abbreviau, accurtziau, incurtziau, rucrau N, abbreviau, accurtzau, incrutzau, incurtzau C, abbribiaddu, incurthaddu S, accultatu, cilcinatu, abbriviatu G [Algh. abreviat]

abbreviatura

sf. [abridgement, abréviation, abreviación, Verkürzung] abbreviada, abbreviadura, accurtziadura, incurtziadura L, abbreviadura, accurtziadura, incurtziadura, rucradura N, abbreviadura, accurtzadura, incurtzadura C, abbribiaddura S, abbriviatura, accultatura G [Algh. abreviadura]

abbreviazione

sf. [abbreviation, abréviation, abreviación, Verkürzung] abbreviassione, abbreviatzione, abbréviu m., accurtziadura, affiliattada, incurtziadura L, abbreviadura, abbreviatzione, accurtziadura, incurtziadura, rucradura N, abbreviadura, abbreviatzioni, accurtzadura, incrutzadura, incurtzadura C, abbribiazioni S, abbriviazioni, accultazioni G [Algh. abreviació]

abbrezzare

vi. (intirizzire per la brezza) [to benumb, engourdir, aterir, erstarren] astraare, attetterigare, intetterigare L, artanare, astragare, tostorare N, abbiddiritzai, attittirigai, si fai a unu tìttiri C, azzuddì, isthrimintì S, azzulzuddà, innulziddì, ulziddì G

abbriccàgnolo

sm. vt. (cavillo, pretesto) [cavil, prétexte, cavilación, Spitzfindigkeit] accampìgliu (it. appiglio + accampare), artìculu (probm. sp. articular), còdia f., còntia f., cóntiga f., fóiga f. L, appìlicu, iscótticu, isticcas f. pl., tzema f., tzemia f. N, cabillu, pibinca f., pinnica f., pinniga f., troga f., tzimia f. C, antràccuru, intràccuru, pritesthu S, algumìgnulu, liàcciula f., picata f., stivùciu G

abbriccarsi

vi. rifl. (inerpicarsi, arrampicarsi) [to clamber up, grimper, trepar, klettern] appiccare (= it.) L, s’appilicare N, s’appicculai C, appiccarinassi S, appicchiriddassi G

abbrivare

vi. mar. (dare il moto, scorrere della barca) [to get (a ship) under way, donner de l’erre à un navire, empujar el buque, die Fahrt berschleuningen] abbrivare L, si mòghere, tuccare N, abbrivai C, abbribà S, abbrià Lm, abbrivà G [Algh. abrivar -Tab. abbriò]

abbrividire, -are

vi. [to shudder, frissonner, estremecerse, schaudern] astriare, tènnere tittirrias L, attittiliare, trèmere pro su frittu N, attetterai, tenni is strioris, tenni is tittifrius C, azzuddì, abé li zuzzuniddi S, ulziddì, aé li zuddoni G

abbrivo

sm. vt. mar. [freshway, erre, arranque, Fahrt] abbrivu L, mòghia f., tuccada f. N, abbrivu C, abbrìbiu, abbribu S, abbrìviu, abbrivu G [Tab. abbriu]

abbronzamento

sm. [bronzing, bronzage, bronceado, Bronzierung] innieddigamentu, annieddamentu L, innigheddada f., innigheddicada f. N, accottilamentu, accottulamentu C, abbrunzamentu SG

abbronzare|1

vt.vi. ( a. al sole) [to get sunburnt, se dorer au soleil, curtirse el cotis por el sol, räunen] abburare (crs. aburà o tosc. abburare), ammurrare, annieddigare, assoliare, còghere a sole, innieddigare L, accottinare, innigheddare, innigheddicare N, accotonai, accottiliai, accottulai, accottuliai, ammoriscai, arrubiscai, assoliai C, abbrunzà S, abbrunzà, assuliassi, turrà nieddu G [Algh. abronzar – Tab. abbrunzò] ■ accottinau N, accottibau, arrecottu C, abbrunzaddu Cs G ‘abbronzato’

abbronzare|2

vt. [to bronze, bronzer, broncear, bronzieren] fàghere in colore de brunzu, abbrunzare L, abbrunzae, abbrunzare N, abbrunzai C, abbrunzì S, abbrunzà G [Algh. abronzar – Tab. abbrunzò]

abbronzato|1|2

pp.agg. ammurradu, annieddigadu, innieddigadu| abbrunzadu L, innigheddau, innigheddicau| abbrunzau, abbruscatu (lat. AMBUSTULATUS), palicottinau N, accottilau, accottulau, accottuliau, ammoriscau (sp. amoriscado), annieddigau, annieddigadassu (Seui), arrubiscau, assoliau, cariaccottinau| abbrunzau C, abbrunzaddu| abbrunziddu S, abbrunzatu, assuliatu, caricottu G

abbronzatura

sf. [burning, bronzage, bronceadura, Bräunen] abbrunzadura, annieddigada, annieddigadura, innieddigadura L, accottinada, accottinadura, innigheddadura, innigheddicadura N, accottiladura, ammoriscadura, assoliadura C, abbrunzaddura S, abbrunzatura G

abbrostire

vt.vds. abbrustolire

abbruciacchiamento

sm. [scorching, légère brûlure, chamusco, Versengen] abburamentu, brusiadura f., usciadura f. L, abbruschionzu, abbrustionzu, sumuscrada f., sumuscradura f., sumuscronzu, sumuscru, uscradura f. N, abbruxamentu, abbruschiadura f., uscradura f. C, abbruschamentu, bruschadda f., usciaddura f. S, abbampata f., allampata f., abbrusgiulatura f., usciatura f. G

abbruciacchiare

vt. [to scorch, brûler légèrement, chamuscar, versengen] brujare, brusiare (it. bruciare), arridare (lat. *ARRIDUS), usciare (lat. USC’LARE), abbruscare, abburare (crs. aburà o tosc. abburare) L, abbrustiare, abbrustire, afframmatzare, sumuscrare, uschiare, uscrare N, abbruschiai, atzicorrai, uscrai, abbruxai C, abbruschà, bruschà, uscià S, abbampà, allampà, abbrusgiulà, uscià G ■ uscrau m. C ‘arboscelli bruciati della macchia’

abbruciare

vt. [to burn, brûler, quemar, brennen] brujare, abburare (crs. aburà o tosc. abburare), acchicconare L, brusiare N, abbrugiai, abbruxai, abbuai, abboai C, brusgià SG

abbrumare

vi. (diffondersi della bruma in inverno) [to dim, embrumer, aneblar, vernebeln] anneulare L, abbuerare (cat. emboirar) N, annebidai C, affumazzà, anneurà S, fumaccià G

abbrunamento

sm. [burnishing, brunissement, obscurecimiento, Bräunen] corruttada f., corruttadura f., corruttu (lat. *CORRUPTUM), intinghimentu, ponidura a luttu f. L, corruttu, ponidura a luttu f. NC, postha a luttu f. S, posta a luttu f., tintu G

abbrunare|1

vt. ( fregiare con un segno di lutto) [to brown, prendre le deuil, enlutar, schwarz behängen] corruttare, intìnghere, leare corruttu L, abbassiare sa pandela, curruttare, intìnghere, pónnersi su luttu N, inluttai, intingi C, punì a luttu, punissi lu ridosthu S, piddà lu luttu, piddà lu tintu G

abbrunato

pp.agg. [hung with black, tendu de noir, enlutado, in Trauer] alluttadu, corruttadu, postu in corruttu, intintu, tintu L, curruttau, intintu, tintu N, inluttau, intintu, tintu C, posthu a luttu , cun lu ridosthu S, postu a luttu, cun lu tintu G

abbrunire

vt. ( far bruno, scuro) [to burnish, brunir, bruñir, brunieren] annieddigare, ,brunire innieddigare L, innigheddare, innigheddicare N, accottilai, ammoriscai, ismurinai, smurinai C, brunì, fà brunu S, fà brunu G ■ brunidura f. L ‘abbrunimento’

abbruscare

vt. [to scorch, brûler légèrement, socarrar, anbrennen] infiamusciare, usciare (lat. USC’LARE) L, abbruschiae, abbruschiare, sumuscrare, uscrare N, abbruschiai, uscrai C, abbruschà, bruschà, uscià S abbampà, abbrusgiulà, abbruscà, allampà, uscià G

abbrustiare

vt.vds. abbruscare

abbrustolimento

sm. [toasting, grillage, tostadura, Rösten] abbruscada f., assada f., assadura f., carasada f., carasadura f., istitzadura f., turradura f., usciadura f., usciadinu L, carasadura f., catrassatura f., sumuscradura f., turradura f., uscradura f. N, abbruschiadura f., abbruschiamentu, abbrùschiu, bruschiadinu, turradura f., uscradura f. C, abbruschaddura f., incrasthuraddura f. S, abbruscata f., abbrusgiulata f., crisgiulata f., tustata f. G ■ pingu de usciadinu, usciadinu L ‘odore di a.’

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013