Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
c

Terza lettera dell’alfabeto sardo| sa lìttera ci ‘la lettera ci’| C manna ‘C maiuscola’| c minore o pitica ‘c minuscola’. I suoni della c sono due: 1) c duro o gutturale, consonante occlusiva velare sorda| si ha con a, o, u (cane, coro, cùmaru) e davanti a consonante o h (crae, crista, crocchidare, crudonzu, chedda, chima)| 2) c dolce o palatale, consonante semiocclusiva prepalatale sorda| si ha davanti alle vocali e, i (accentu, cìccara). Nelle varianti log. nuor. e camp. il suono della c velare sorda viene spesso reso con k (usato per lo più dai linguisti per ovvie considerazioni fonetiche). Noi consigliamo di evitare di uniformarsi a questi criteri e di scrivere cane e non kane, cùccaru e non kùkaru, chima e non kima, chedda e non kedda, crocchidare e non krokidare. càbala sf [cabala, cabale, cábala, Kabbala] càbala, imbóligu m. (fig,) L, càbala, imbólicu m., iscótticu m. N, càbala C, càbara, imbrógliu m., isthrurugia S, gàbbala G[Tab. càbala]

cabalista

smf. [cabalist, cabaliste, cabalista, Kabbalist] cabalista, imboligosu (fig.) L, cabalista, alleriadore, abbaraddadore N, cabalista C, cabaristha, isthrùriggu, maiàgliu S, gabbalista, induinu G [Tab. cabalista]

cabaré

sm. vt. (vassoio) [tray, cabaret, bandeja, Kabarett] saffatta f. (cat. safata), affuente (sp. fuente) L, saffatta f., fuente N, gabarè (franc. cabaret), cógiu C, saffatta f. S, saffatta f., fuenta f., affuenti G [Tab. cabarè]

cabina

sf. [box, cabine, casilla, Kabine] gabina, cabina LNC, gabina SG [Algh. cabina - Tab. gabina] ■ gajolu m. C ‘c. che sale e scende nei pozzi della miniera’

cabotàggio

sm. [cabotage, cabotage, cabotaje, Künstenschiffahrt] cabotàggiu L, navigare costa-costa N, cabotàggiu Cs, cabotagghju G [Tab. cabutàggiu] ■ saurranti S ‘barchetta per esercitare il c.’. A Rùiu s’è fattu l’archu di la sera, | z’è carendi lu sori i’ l’Asinara, | si càimma lu libanti sobbr’a mari, | sarudda lu saurranti lu fanari… (S - N. Fois) ‘Si è fatto rosso il cielo della sera, | il sole tramonta dietro l’Asinara, | il levante si calma sul mare, | un fanale saluta il cabotaggio …’

cabrare

vi. (alzarsi in volo degli aeromobili) [to pull up, cabrer, encabritarse, hochziehen] pesàresi in bolu L, si pesare in bolu N si pesai in bólidu C, pisassi in boru S, pisassi in bolu, piddà bolu G

cabras

sf. top. (Capras, Crabas, Nurachi Crabas) [prov. Oristano | ab. 9.126 | kmq 102,18 | alt. 9 m.] patr. Cabrarissu (Cabrarese) - Regione Istórica - Regione Storica : Campidano Maggiore - Diótzesi - Diocesi : Archidiocesi di OristanoBurgos - Frazioni : San Giovanni di Sinis, San Salvatore di Sinis, Solanas - Biddas laccanarzas - paesi confinanti : Nurachi, Oristano, Riola Sardo - Nuraghes - Nuraghi : Abba chene Sole, ‘Àngios Corruda, Antiocu Crobis, Barrisi, Boboe Cabitza, Cadaone, Cannevadosu, Caombus, Conc’Ailloni, Crichidoreddu, Crichidoris, Figus de Cara Mannu, Figus de Cara Pittiu, Giuanni Nieddu, Lepporada, Màrghini Grutzu, Molas, Muras, Ollastu, Paegrevas, Piscina Rùbia, Predi Sini, Sa Carròccia, Sa Gora de Sa Scafa, S’Argara, Sa Ruda, Sassiviniri, Sa Tiria, Serra ‘e Crèsia, Sianeddu, Siau Mannu, Su Archeddu, Su Procu, Suérgiu, Su Noraxi, Tostóinus, Tzianeddu - Domus de janas : Cùccuru s’Arriu, Monti Pranu - Biddatzolas Nuràgicas - Villaggi Nuragici : Su Muru Mannu, Cùccuru s’Arriu - Puttu Sagradu - Pozzo sacro : Cùccuru s’Arriu, Monti Prama Zona Archeologica di Tharros Ipogeo di San Salvatore - Thophet : Su Muru Mannu - Crèsias - Chiese : S’Assunta, Santa Maria Assunta (parrocchiale –XVII sec.), Santu Giuanni de Sinis, San Giovanni di Sinis (XI sec.), Spìritu Santu, Spirito Santo (XVII sec.), Santu Giordi, San Giorgio, Santu Marcu, San Marco, Santu Vissentu, San Vincenzo| Santu Sarbadori de Sinis, San Salvatore di Sinis,– XVII sec.)| Santu Perdu, San Pietro (parrocchiale di Solanas)

cacadubbi

smf. (dubbioso, indeciso) [wavering person, barguigneur, persona irresoluta, unentschlossener Mensch] dudosu, cagareddosu L, dudosu, timeccaca, sofìsticu N, cagadudas C, dubbiosu, indizzisu S, dudosu, dubbiosu, dubbicosu, cacareddosu G[Tab. dubbiuzu]

cacaiola

sf. (dissenteria) [diarrhoea, chiasse, diarrea, Dysenterie] cagaredda, caghetta, cussaredda, iscossina, cussos m. pl., iscussura, prémidas pl. L, labina, iscussina, ispegliossata, cacarina, prémidas pl., tirchinzu m., prentos m. pl., attìlimu m., tìlimu m. N, cagaredda, scurrèntzia, càmbaras pl., laìngiu m., prémidas pl. C, caggaredda, scioltha, prèmiddi m. pl. S, prèmiti m. pl. G [Tab. caghetta] ■ catzolai, accatzolai C ‘camminare con le scarpe a c.’

cacaione

sm. vt. (timoroso) [fearful, timide, temeroso, scheu] caghette, cagareddosu L, cacaroddu, cacacartzones, cacalettu, cacaroddu, timeccaca N, cagagartzonis, timiculu C, caggariddosu S, cacasucchju, cacariddosu G

cacaletti

smf. (pauroso) [fearful, peureux, miedoso, ängstlich] cagalettos, timeccaga L, cacalettu, timeccaca N, cagalettu, cagatzirrìcchius C, caggalettu, caggariddosu S, cacalettu, cacariddosu G

cacao

sm. vt. bot. (Theobroma cacao) [Albero sempreverde della famiglia delle Sterculiacee, originario dell’America Meridionale, molto alto, con fiori rossi e frutti di forma allungata dai semi simili alle mandorle.] ► [cacao, cacao, cacao, Kakao] ► cacau LNCSG [Algh. cacau - Tab. cacao]

cacare

vi. [to evacuate one’s bowels, chier, cagar, kachen] cagare, fàghere de bisonzu , andare de corpus L, cacare, cagae, cagare, fàchere bisonzos, fàere a bisognu, tartire N, cagai, tartiri C, caggà, fà di bisognu, andà di cóipu S, cacà, andà di colpu, fà di bisognu, sbacinà, stimpanà, fassi G [Algh. cagar -Tab. cagò] ■ cagadore L, cacatori G ‘cacatore’| crepàresi L ‘non resistere più a trattenere di c.’| E’ come la ghjatta, caca e carragghja. G ‘Fa come il gatto, defeca e ricopre i propri bisogni.’ A tres dies a como, poverinu, | chi sen’’e andar’’e corpus mi mantenzo | ma bisonzu de purga non nde tenzo | ca non nde caco tzertu s’intestinu. (C - Guido Piras) ‘‘Sono tre giorni ad oggi, povero me, | che tiro avanti senza andar di corpo, | ma non ho bisogno di alcuna purga | perché non posso certo cacare l’intestino.’ ● Chie màndigat pilu cacat lana (prov.-N) ‘Chi mangia peli caca lana’

cacarella

sf. fig. (paura, fifa) [funk, venette, canguelo, Angst] cagaredda, caghetta, attréminu m., pore m., rezelu m., timòria L, cacaredda, cacariola, cagaredda, pore m., timòria, isporu m. N, cagaredda, scurrèntzia, atzìcchidu m., sprama C, caggaredda, timória S, cacaredda, timori m., timènzia G [Algh. cagarella] ■ fit tottu a timeccaca N ‘era a c.’| anche col significato di cacaiola (vds.)

cacasenno

smf. (sputasentenze) [wiseacre, savantasse, sabiondo, Naseweis] ischidu, cagasentèntzias L, ischiu, barrosu N, sciutottu, presumiu C, assabbuddu, sabbuddu S, sattuttu G

cacasodo

smf. (spocchioso, che si dà soverchia importanza) [conceited, poseur, vanidoso, Weisheitsapostel] barrosu, bragheri (piem. blaghè), mannósigu L, bragheri, barrosu, manninu N, bragheri, barrosu C, pagliosu S, barrosu, paddosu, manniosu, imbuffatu G

cacasotto

smf. (vigliacco, incapace) [funk, froussard, miedoso, Angsthase] cagagherra, cagareddosu, cagajolu, cagareddu caghette, cagone L, cacacartzas, cacareddu, cacoi, cacone, caghette, covardu N, atzicchirrosu, cagagartzonis, cagoni C, caggariddosu S, cacareddosu, cacariddoni G

cacastecchi

smf. (avaro, spilorcio) [stingy, pince-maille, tacaño, Geizkragen] cagasutzu, atzeccadu, aggantzadu, istrintu, isurzidu L, cacasutzu, casiacca, coccodatzu, craschiabuddas, mendecosu, crastapùliche, cacafrùsticos, cacabaras N, cagadudas, cagasucci, susuncu, asuriu, carruba, spilurtziu C, azziccaddu, caggamezurià, ippizzèccuru S, nanchjosu, milchignu, attinacciatu, spizzeccu, cacasugghju G

cacata

sf. [evacuation, cacade, cagada, Scheissen] cagada, crebada L, cacada, cacata, cagada, isporoddada, massiotto m. N, cagada, cagarada C, caggadda, ischagazzadda S, cacata, sbacinata, pustogghju m., stimpanata G[Algh. cagada- Tab. cagadda]

cacato

pp.agg. [evacuated, chié, cagado, kackt] cagadu L, cacau N, cagau, iscagareddau, scurrentziau C, caggaddu S, cacatu, sbacinatu, stimpanatu G A A su cane ‘e su rei | ddu nanta ‘Piga e busca’: | poita circas a mei | facci cagad’’e musca? (C - S. A. Spano) ‘Il cane del re | lo chiamano ‘Prendi e busca’: | perché ce l’hai con me | faccia cacata di mosca?’ ● Chie corcat cun pitzinnos costazi-cagadu si nde pesat (prov.-L) ‘Chi corica coi bambini si risveglia col costato cacato’

cacatóio

sm. [water-closet, chiottes pl., letrina, Abort] cagadorzu L, cagadórgiu, , cacadorzu N, cagadroxu, bassa f., cómudu C, caggaddòggiu S, cacatogghju, cripatogghju G

cacatura

sf. [dirt, chiure, cagada, Dreck] cagadura L, cacadura, cacatura, cagadura, caconzu m. ( N, cagadura C, caggaddura S, cacatura G[Tab. scagagge]

cacazibetto

sm. vt. (bellimbusto, vagheggino) [dandy, dameret, pisaverde, Geck] bellimbustu, caghette (cat. caguetas), galanzette, -u, fardetteri, ginette (sp. jinete) L, fardetteri, bellimbustu, fracadore, galante N, caghettu, bellimbustu, relichinu, fastiggiadori C, damerinu, garanzettu S, dondiecu, gagà G

cacca

sf. [ordure, caca, caca, Kacke] cascasina, merda, chechè (infant.) L, cacca, caccai m., caccu m., checchei, cheo m., merda N, merda, cacca, chechei, chechi (infant.), sciuttei m. C, cacca, merdha S, melda, cacca, bruttura G [ Algh. caca -Tab. cacca, sotta (c. di bue)] ■ iscagare N ‘pulire la cacca dei bambini’

caccabàldole

sf. pl. (lusinghe, moine) [allurements, flatteries, caratoñas, Schmeicheleien] carignos m. pl., lusingas L, salamelecches m. pl., moinas, tettemeche m. sing. N, carìtzias, carignus m. pl. C, lusinghi, carigni m. pl., imberri m. pl. S, lisinghi, allisinghi, mìnguli m. pl., caramìgnuli G

caccavella

sf. (pignatta, pentola di terracotta) [earthenware pot, pot de terre cuite, vaso de terracota, Topf] pinzatta (lat. *PINEATA), padezone m. L, pinzada, càccau m. (lat. CACCABUS) N, pingiada C, pingiatta, seghedesè m.,sèghede-sèghede m. S, pignatta, òglia G ■ intrecòscia C ‘specie di caccavella napoletana, strumento musicale’

càcchio

sm. vt. (pollone non fruttifero) [sprout, rejeton, retoño, Geiztrieb] puddone màsciu, puddone L, puddone mascru N, pilloni mascu, pudoni, cabudiana f .C, puzoni màsciu S, puddoni màsciu, pucioni màsciu G

cacchione

sm. vt. (larva delle api) [bee-larva, larve, larva de las abejas, Bienenlarve] puddu (lat. PULLUS), ou de musca, saliscione L, buddu, abbutu N, abbuddu, abbruddu, tzurruigu, tzìrriga f., musca de petza f., ou de musca C, buddu, puddu S, puddu, saliscioni, cacchjoni G ■ puddare L ‘deporre il c. delle api’| ispuddare L ‘togliere le larve delle api dai favi’| tzirrigosu C ‘pieno di c.’

càccia

sf. [hunt, chasse, caza, Jagd] catza, cassa, zera L, cassa (sp. caza), catza N, cassa, càccia C, cazza S, càccia G [Algh. caça - Tab. càccia] ■ a isfogu L ‘c. con la fune lanciata a volo da lontano (P. Pillonca)’| catza truvada L ‘c. coi battitori’| passare in zera L ‘passare davanti come la selvaggina passa davanti ai cacciatori’| trattiadore m. L ‘cane da c.’| balestra L ‘posto in cui il cacciatore aspetta il passaggio della fiera’| truva f. L ‘uomini e cani che battono il sito della c.’| truvare L, turbare N, chirrì G ‘battere c., cacciare con i battitori’| cassa grussa f. N, cassa manna f. C, càccia grossa G ‘c. grossa, c. al cinghiale’| bittulubì, uttalubì N ‘grido di c.’| càccia minuta G ‘c. alla selvaggina’| caccigghjata G ‘partita di c.’| punì lu piottu G ‘dare la c. a qualcuno’| spinnintà G ‘salire e discendere una collina durante la c.’| collettoriu, gollettoriu, collettariu, gollettariu (ant.) ‘luogo di riunione della c.’. A A catza mi nd’andesi cuddu die | solu, un s’iscoppetta e una bracca. | Giompo a su monte e benit a inie | una cherva currende, e mesu istracca: | l’abbàido e mirat issa a mie, | do unu brincu e me li ponzo affacca: | -Ben’’énnida –li nesi- ite cumandas? | Cherva, troppu ses bella| e non ti ch’andas!- (L - P. Pisurzi) ‘A caccia me ne andai un bel giorno | solo, con lo schioppo ed una bracca. | Giungo al monte ed arriva a me | una cerva di corsa, alquanto stanca: | la guardo e lei guarda me, | con un salto le sono vicino: | Benvenuta –le dissi- cosa vuoi? | Bada, cerva, sei troppo bella| va’ via ti prego!’ ● Nois -comintzat a narrer Minniu- amos bisonzu d’esser unidos pro dare sa cassa a custu bandidu chi non lassat pedra in logu. Nachi si giamat Chiccu e chi est meda riccu. No isco si tue l’as intesu, ma nachi tenet sa fortza de unu zigante, sas ricchesas de unu conte e poderes in tottue. (L - E. Deriu) ‘Noi -comincia a dire Minniu- abbiamo bisogno di rimanere uniti per dare la caccia a questo bandito che non lascia una pietra in alcun luogo. Dicono che si chiama Chiccu e che è molto ricco. Non so se tu ne hai sentito parlare, ma pare che abbia la forza di un gigante, le ricchezze di un conte e poderi dappertutto.’ ● Fit una fossa tunda che aneddu, | manna chei sa ch’in pranu tottu abbrassa’ , | comente ‘it de su mastru su faveddu. | Intra pe’ de su muru e cussa brassa | truvànt chentàuros, de fritzas armados | comente andànt in cuddu mundu a cassa. (N - P. Monni) ‘Io vidi un’ampia fossa in arco torta, | come quella che tutto ‘l piano abbraccia, | secondo ch’avea detto la mia scorta| | e tra ‘l pie’ de la ripa ed essa, in traccia | corrien centauri, armati di saette, | come solien nel mondo andare a caccia. (D. Alighieri)’ ● Da chi non soc’andatu più in càccia | no agghj’autu più chiddi dirrami. | Canti nuttati di ‘jelu e di ‘jaccia | agghju passatu, di frittu e di fami! (G - P. Orecchioni - Petr’Alluttu) ‘Da quando non sono più andato a caccia | non ho più avuto quei struggimenti. | Quante nottate di gelo, all’addiaccio | ho passato, di freddo e di fame!’ ● Sa catza e sa fura a chie l’at in fortuna (prov.-LN) ‘La caccia e il furto a chi è fortunato’ ● Cani bonu e cani maru fazi cazza (prov.-S) ‘Cane buono e cane cattivo fanno caccia’|

cacciadiàvoli|1

smf. (esorcista) [exorcist, exorciste, exorcista, Exorzist] catzadiàulos, majarzu, abberbadore, avverbadore L, catzadiàulos, maghjarju, istriadore N, abbrebadori, pregantadori, scacciatiàulus C, ischugnuradori, ischungiadori, lu chi fazi li fatturi S, lu di li paràuli folti, maiàgliu G

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013