Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
da

prep. sempl. [from, de, de (por, en,a), von (aus, zu, bei)] dae, dai, da’, abe (lat. AB), daue (ant.), desde (ant.| sp. desde) ,au (ant.), aue (ant.) L, dae, da’ N, de, desde (ant.), dai C, da, inné S, da, di G [Tab. da] ■ daue domo de su thiu (ant.| L) ‘da casa dello zio’| desde insaras C ‘fin da allora’

dabbasso

avv. [down below, en bas, debajo, hinunter] dae bàsciu (bassu), dae sutta L, dae bassu, dae sutta N, dai bassu, de bàsciu, dai sutta, in bàsciu, codinas C, da sottu, di sottu, ingiossu S, da bassu, di bassu, ignò, suttinu G [Algh. dabaix]

dabbenàggine

sf. [credulity, naïveté, simpleza, Einfalt] macchine m., simplesa (sp. simpleza) isimprùmene m., loccura (sp. locura) L, macchiore m., macchìghine m., isimprorju m., lollùghine m., lollùine m., simpresa, tontìmene m. N, bovèntzia, bovedadi, boveria, macchiori m., managhèntzia, stentériu m., simpresa, tonteria C, isgimprumu m., sempriziddai S, scimprùgghjni, tuntitai, scantarata, sbarriata, schissitai G

dabbene

agg. mf. [upright, comme il faut, bueno, bieder] bonu (lat. BONUS), onestu LNC, bonu, onesthu S, bonu, dabbè G [Tab. dabbèn]

daccanto

avv. [nearby, à côté de, al lado de, daneben] affacca, accurtzu, serente, approbe L, accante, accurtzu, affacca N, accanta, approbi C, vizinu, affaccu, accosthu S, d’accultu, approbu, vicinu G

daccapo

avv. [over again, à nouveau, de nuevo, noch einmal] dae comintzu, torra, de nou L, dae comintzu, dae nobu, dae nou, torra N, de comentzu, de bellu e nou, torra C, da prinzìpiu, da ischumenzu, daccapu, torra S, da incumenzu, torra, ancora, un’alta ‘olta G [Tab. daccappu]

dacché

cong. [since, depuis que, desde que, seitdem] dae chi, dae cando, daghi, sigomente L, dae chi, dae cando, sicomente N, de chi, de cando, sigumenti C, da candu, sigumenti S, dacchì, dapoi chi, siccomu G [Tab. dacché]

dàddolo

sm. vt. (moina, smanceria) [mincing gesture, cajolerie, melindres pl., Liebkosung] denghe (sp. dengue), lollóiu, carignu (sp. cariño), bischidùmine, anfania f. (it. ant. anfania), melindru m. (sp. melindre) L, denghe, affróddiu, arroddu, allóddiu, bischidùmene N, milindru, imbrìmbinu, denghi, tranca f., brimbillu, creccu C, carignu, imbèrriu, vischiddumu S, liccatura f., mìnguli pl., chjacculummu G

daddolone

agg.sm. [affected mincing person, faiseur de mines, zalamero, geziert] bìschidu (lat. VISCIDUS), imberriadu, dengosu (sp. dengoso), anfaneri, isamanchiosu, melindrosu (sp. melindroso) L, dengosu, affroddieri, arroddiu, arroddinu, bischidu N, milindrosu, imbrimbinosu, minghengu, spiscincau, scanceriosu C, imberriaddu, vìschiddu S, chjàcculu G

dadeggiare

vi. [to dice, jouer aux dés, jugar a los dados, würfeln] giocare a dados L, zocare a dados N, giogai a dadus C, giuggà a dadi S, ghjucà a dadi G

dado

sm. [die, dé, dado, Würfel] dadu LN, dadu, barraliccu C, dadu SG [Algh. dado - Tab. dodu] ■ pone L ‘a Norbello specie di d. con quattro facce, su cui è scritto in latino: accipe - totum - nihil - pone (DES II, 295)’| ippru C ‘dado a vite che allenta i raggi della ruota della bicicletta’

daffare

sm. [task, beaucoup à faire, quehacer, Arbeit] faina f. (cat. faina), fatzenda f., itefàghere L, faina f., imperju (lat. IMPERIUM), su de fàchere N, faina f., faccenda f., impérgiu, affraccoxu, cosa de fai f. C, faina f., fazzenda f., chi fà m. S, faugnu, faina f., faccenda f., ulminu G [Tab. daffò]

dafne

sf. (Daphne gnidium) [Pianta arbustiva velenosa delle Timeleacee, tipica delle zone soleggiate, con fiori rossi e bianchi, profumati, privi di corolla riuniti in spighe o in racemi, bacche rosse. È anche detta ‘cocco gnìdio, dittinella, erba corsa’.] ► [daphne, daphné, dafne, Seidelbast] ► trobiscu m. (sp. torvisco), truvùsciu m., truvuzu m., atteddina, iscolapadeddas m., isfundapadeddas m. L, truiscu m., trobiscu m., durche m. N, trobiscu m., trubiscu m., truiscu m., trùsciu m., scolapadeddas m., sculapadeddas m.C, tuvùsciu m. S, abbatedda, trivùcia, pateddu m. G

daga

sf. [dagger, dague, daga, Degen] daga (it. o sp.) LNCS, daga, daja, dàia G [Algh. daga] ■ addagare L ‘colpire con la d.’| daganu m. L ‘grossa d. turca’

dagli, dai

prep. art. [from the, des, de los, aus die] dae sos LN, de is C, da li SG [Tab. dà-i]

dagone

sm. [large dagger, coutelas, cuchillo malo, schlechtes Messer] dagone (sp. dagón), addagone L, dagone N, daganu, dajoni, dagoni C, dagoni S, dajoni, daioni, daiàccia f. G A Non crédini né in Deu né in Santi, | di zerthu intrigaddi a li dimoni | cu’ la linga taglienti che dagoni | pigliendi onori e fama a tutticanti. | Non s’acciàppani sìmiri esemprari, | manci zirchéndiri cu’ lu lampioni… | a dilla a la sardha: tre buvoni | battisgiaddi a lu bùggiu e senza sari. (S - P. Bazzoni) ‘Non credono in Dio né nei Santi, | sono certamente invasati dai demoni, | con la lingua tagliente come un dagone, | togliendo onorabilità e fama a tutti. | Non si trovano esemplari simili, | neanche a cercarli con un lampione… | per dirla alla sarda: tre cervi volanti | | battezzati al buio e senza sale.’ ● Dugna daiàccia agatta la so’ battàccia (prov.-G) ‘Ogni d. trova il suo giusto fodero’

dàino

sm. vt. (Dama dama) [Mammifero ruminante artiodattilo dei Cervidi con corna ossee ramificate e caduche, testa con muso allungato, collo lungo e snello, tronco longilineo, manto color fulvo-rossiccio con chiazze bianche sul dorso e sui fianchi, disco codale bianco con bordo nero, zampe sottili con due dita munite di zoccoli e altre due laterali rudimentali.] ► [fallow-deer, daim, gamo, Damhirsch] ► crabolu (lat. CAPREOLUS), crabiolu, dante, sulone (d. di circa un anno| lat. SUBULO, -ONE) L, crapolu, crapa ‘e monte f., damma f., sulone N, cabriolu, crabiolu, cabriou, crabiou, biolu, bettu (cat. bit) C, crabboru S, caprolu, crabolu Cs, bittu G [Algh. dàino – Tab. dàinu] ■ Contrariamente all’affermazione che dice che il d. in Sardegna non esiste e che c’è invece il capriolo (Capreolus capreolus), è vero l’opposto. - Sulone L ‘anche: punta ancora tenera dell’asta del d.’ A Ite bella chi fit una crapola, | làstima fit sa pedde a l’istampare. | M’est colada in sa posta sola-sola, | la podia benìssimu isparare. N ‘Com’era bella la daina, | era un peccato bucarle la pelle. | È passata nella posta, sola sola, | la potevo benissimo sparare. ● Non ponzas sa padedda a caddu sentza tènnere su crabolu (prov.-L) ‘Non mettere la pentola sul treppiede prima di aver catturato il daino’

dàlia

sf. (Dahlia variabilis) [Pianta erbacea delle Composite con radice a tubero e capolini formati da fiori periferici ligulati e centrali tubolosi] ► [dahlia, dahlia, dalia, Dahlie] ► dàlia LN, dàllia C, dàlia SG [Algh. dàlia – Tab. dàllia] A Tanca ‘e dolu sa mia! | Ite gianna serrada a s’ermosura! | De suffrire pro una criadura | ped’’eo a coro alluttu ogni momentu | e, beffulanu, mi carrat su ‘entu | dàlias biancas de luna drommida! (L - A. Rubattu) ‘Tanca di dolore la mia! | Che porta chiusa alla bellezza! | Di soffrire per una creatura | chiedo con tutto il cuore ogni momento | e, beffardo, mi porta il vento | dalie bianche di luna assopita!’

dalla

prep. art. [from the, de la, de la, durc vom] dae sa LN, de sa C, da la SG [Tab. da a, dâ e, da l’]

dalle

prep. art. [from the, des, de las, aus die] dae sas LN, de is C, da li SG [Tab. da e, dai] ■ drìnghili ! C ‘e dalle !’

dallo

prep. art. [from the, du (de l’), del, von] dae su LN, de su C, da lu SG [Tab. dà u, dàu, da l’]

dalmàtica

sf. eccl. [dalmatic, dalmatique, dalmática, Dalmatike] dalmàtica, dialmàtica L, dalmàtica N, dialmàtiga, diamàtiga C, daimàtiga S, dalmàtica G [Algh. dalmàtica]

daltronde

avv. [on the other hand, d’ailleurs, por otra parte, übrigens] aterunde (ant.), de s’àteru L, de s’àteru, uschinde N, de s’atru C, da l’althru S, pa altu ‘essu, d’alta manera G

damascare

vt. [to damask, damasser, damascar, damastartig weben] damascare, domascare, indamascare, tèssere a damascu, impaonare (d. il ferro) L, damascare N, damascai, tomascai, impavonai, impabonai, impobonai (sp. empavonar) C, damaschà, tamaschà, tumaschà S, intumascà, intomascà, tumascà, tamascà G [Algh. damascar]

damascato

pp.agg. [damask, damassé, damascado, damasten] damascadu, domascadu, indamascadu, impaonadu L, damascau N, damascau, intomascau, tomascau, impavonau, impabonau, impobonau C, damaschaddu, tamaschaddu, tumaschaddu S, intumascatu, intomascatu, tumascatu, tamascatu G [Algh. damascat]

damascatura

sf. [damasking, damassure, damascado, Damastweberei] damascadura, domascadura, impaonadura L, damascadura N, damascadura, tomascadura, impavonadura, impabonadura, impobonada, impobonadura C, damaschaddura, tamaschaddura, tumaschaddura S, intumascatura, intomascatura, tumascatura, tamascatura G

damasco

sm. [damask, damas, damasco, Damast] damascu, domascu, tamascu, tammascu, tomascu, tommascu L, damascu N, damascu, dammascu, tomascu, tommascu, cataluffa f. (d. di cotone| sp. catalufa o it. ant. cataluffa) C, damaschu, dumaschu, tamaschu, tumaschu S, tumascu, tamascu, damascu G [Algh. damasc -Tab. damascu] A Da la campagna a mari, | da vèipparu a chintari, dugna dì, | sott’a lu zeru di tumaschu | chisthu mondu di pimpisa e balchu | abbria a cassisia | cantu di mègliu v’era i’ la puisia. | E noi, cumenti li viaggianti, | fuggendi da mezu a la siccagna, | vinìami | a l’occi verdhi di la muntagna. (S - U. Piga) ‘Dalla campagna al mare, | dal tramonto all’alba, tutti i giorni, | sotto un cielo di damasco | questo mondo di sterpi e di violaciocche | mostrava a chiunque | le cose migliori della poesia. | E noi, come viandanti, | fuggendo dalla siccità , | venivamo all’occhio verde della montagna.’

dama|1

sf. (giuoco) [draughts pl., dames pl., juego de damas, Damespiel] dama LN, dama, damas pl. C, dama SG [Algh. dama - Tab. damma] ■ mutza, seredda N ‘d. (l’otto) nel giuoco delle carte’| matta de seredda N ‘panciuto come la d. delle carte’

dama|2

sf. (signora) [lady, dame, dama, Dame] dama LN, dama, dona (cat. dona) C, dama SG [Algh. dama] A Bidda mia, ses posta in sedda mala | tra costeras de roccas e baddijos, | sos abitantes tuos piga e fala | sunt che caddos currend’a ferros lijos. | Sa cheja est post’in mes’a tres montijos | che una dama antiga ‘estid’a gala. | Litterai, Pascasi e-i S’Iscala | ti pùntana a su coro tres ispijos. (L - P. Muresu) ‘Paese mio, sei posto su una collina aspra, | i tuoi abitanti sali e scendi | sembrano cavalli che corrono con i ferri lisci. | La chiesa è posta in mezzo a tre poggi, | come un’antica dama. | Litterai, Pascasi e S’Iscala | ti appuntanto tre specchi nel cuore.’ ● Sas damas de Illorai | chircant in su padente | sos frores pro s’artare. | Sas damas de Illorai… | T’amo d’amore ardente, | mai t’apo a lassare, | tesoro, l’ischis, mai! (N - F. Satta) ‘Le dame di Illorai | cercano nel bosco | i fiori per l’altare. | Le dame di Illorai… | Ti amo di un amore ardente, | non ti lascerò mai, | tesoro, lo sai, mai!’| Efis, su teraccu de sas damas Pintor, aiat tribagliadu totta die affortighende su trèmene primidiu or’oru de riu, a pes de su cunzadu dae isse e tottu pesadu a pagu a pagu in annos e annos de impodda….(L - G. Addis) ‘Efis, il servo pastore delle dame Pintor, aveva lavorato per tutto il giorno a rinforzare l’argine antico lungo il fiume, ai piedi del podere che egli stesso aveva tirato su a poco a poco in anni ed anni di dure fatiche…’

dameggiare vi.

vt. [to court, courtiser, galantear, hofieren] appitzinnare, innamorare L, cortezare, fardettare, fracare (lat. FRAGRARE) N, sciorai (it. ant. sciorare), fastiggiai (cat. festejar), fai su damerinu C, accusthaggià, agganà, inghirià S, cultiggià, innamurà, fà la colti G

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013