Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
e

5a lettera dell’alfabeto sardo. E manna ‘E maiuscola’| e minore o pitica’e minuscola’. Nelle parlate logudorese, nuorese e campidanese, quando la ‘e’ è tonica, vige la norma della metafonesi, ossia la ‘e’ è chiusa (é, É) quando la sillaba seguente contiene una vocale di suono oscuro (i, u), come in béndidu, dépidu, fémina, férula, ghénneru, nébida, néula| è invece aperta (è, È) quando la sillaba seguente contiene una vocale di suono chiaro (a,e, o), come in bènnere, pèttene, rèndere, sèghede, sèmene, tènnere. La presenza della semivocale ‘i’ al seguito della vocale ‘e’ tonica non ha alcuna rilevanza ai fini della sua pronuncia chiusa o aperta, come in arbèschia, ausèntzia, bénniu, bènnia, pérdiu, pèrdia.

ebanista

sm. [ebonist, ébéniste, ebanista, Ebenist] ebanista LNC, ebanistha S, ebbanista G [Algh. ebanista - Tab. ebanista]

ebanisteria

sf. [cabinet-maker’s shop, ébénisterie, ebanistería, Kunsttischlerei] ebanisteria LNC, ebanistheria S, ebbanisteria G [Algh. ebanisteria]

èbano

sm. vt. bot. (Diospyros ebenus) [Albero delle Ebanacee, tipico dell’Africa equatoriale, che fornisce un legno, solitamente scuro, molto pregiato.] ► [ebony, ébénier, ébano, Ebenholz] ► ébanu LNC, èbanu S, èbbanu G [Algh. èbano -Tab. èbanu] ■ ebaninu N ‘del colore dell’ebano’

ebbene

cong. [well, eh bien, y bien, nun gut] ebbe’, ejò L, ello, ello tando, duncas, adduncas LN, inchelo N, ebbenis, edduncas, ellu C, ebbè, addunca S, ebbè, beh, eddunca G [Tab. ebbèn] ■ ebbenesiat N ‘va bene, d’accordo’

èbbio

sm. vt. bot. (Sambucus ebulus) [Pianta erbacea perenne delle Caprifogliacee con fiori bianchi e bacche nere, globose, utilizzate in medicina.] ► [wild elder, hièble, yezgo, Attich] ► sambucu burdu, sambucu fémina, saucu màsciu L, sabucu berbechinu, sambucu berbechinu N, sambucu pudésciu, samucu burdu, samucu fémina C, saucu aresthu S, sambuca aresta f. G

ebbrezza

sf. [drunkeness, ébriété, ebriedad, Trunkenkeit] coighina, coghera, imbriaghera, cottura, muscone m., monincone m., tzonca, cimbrea L, imbriachera, candonga, muschera, cottura, cottòbia, cottùbia, pispàntica, cottichina N, burraccera (sp. borrachera), imbriagadura, scallentamentu m., mardina, cispa (sp. chispa), pispanta, pisparra C, imbriagghera, ciarina, cottura, cuigghina, cimbrana, ischùffia S, imbriachesa, imbriacatura, abbentu m., sbogna, municca, coighina, tipòria G [Algh. embragada - Tab. ebbressa]

ebbro

agg. [drunken, ivre, ebrio, betrunken] imbriagu (lat. EBRIACUS o sp. embriago), cottu, muscadu, accoighinadu, in cìmbalis, muffosu L, imbriacu, mesimbriacu, cottu, muscau, in sèmbalos, abbumbau N, imbriagu, imburracciau, burràcciu, burrau, ciuccu, inciariu, appispantau, ammuscau C, imbriaggu, cottu, biddu, inciarinaddu S, imbriacu, cottu, ciuccu, zuppu G [Algh. embriac - Tab. imbrïegu]

ebetàggine

sf. [hebetude, stupidité, imbecilidad, Stumpfsinn] tontìghine m., tontesa, tontùmine m. LN, tontesa, tonteria C, tontèzia S, tuntitai, tuntesa, tontittù, scimprùghhjni G

èbete

agg. mf. [dull-witted, hébété, imbécil, stumpfsinnig] tontu, tontorrone, conchitostu, bijoncu, èbede L, tontorrone, baurru, conchiperdosu, conchipredosu, conchitostu, ballalloi, casticu, laiddone, lantrenna, fattu e lassau N, tontu, pruppu, zorbàgliu, gorbàgliu C, isgimpri, barengu, bicchironsu, bisgioncu S, biarottu, bialottu, scimpru, bibilloccu, bisgioncu G [Algh. èbete - Tab. ébete] ■ su male de sos èbedes L ‘pesantezza di stomaco’

ebetismo

sm. [hebetude, hébétement, imbecilidad, Stumpfsinn] tontesa f., tonteria f., tontùmine, tontatzùmine L, tontìghine, gaddighinzu N, tontidadi f., tontesa f., tonteria f. C, tontèzia f. S, tuntitai f., tuntesa f., tontittù f., scimprùgghjni f. G

ebollire

vi. [to boil, bouillir, hervir, sieden] buddire (lat. BULLIRE) LN, buddiri, bogai bùddidus C, buddì SG

ebollizione

sf. [ebullition, ébullition, ebullición, Sieden] buddidura, buddore m., buddionzu m. L, buddidura, buddiore m. N, buddidura, buddimentu m., buddori m. C, buddori m. S, budditura, buddimentu m., buddoni m., buddu m. G [Algh. bullidura - Tab.ebullissiùn, bûggiu m.]

ebràico

agg. [Hebraic, hébreu, hebraico, hebräisch] ebràicu [Algh. hebraic]

ebreo

agg.sm. [Hebrew, hébreu, hebreo, jüdisch] ebreu [Algh. hebreu -Tab. ebreu] A S’arianu cumbattit a s’ebreu, | a su brunu su giallu non cumpatit| | onzunu giughet sas armas in manu| | a s’ebreu su giallu non cumpatit, | s’arianu a s’ebreu lu cumbattit: | gherras de ratzas, gherras de ideas. (L - N. Chighine) ‘L’ariano combatte contro l’ebreo, | il giallo non sopporta il bruno| | ognuno tiene le armi in mano| | all’ebreo il giallo non sopporta, | l’ariano combatte contro l’ebreo: | guerre tra razze, guerra di idee.’

ebrietà

sf. [inebriation, ébriété, ebriedad, Trunkenheit] imbriaghera, cottura, coighina, tzonca, cimbrea L, imbriacadura, cottura, cochera, coichina, pispàntica N, imbriaghera, imbriaghesa, imbriagadura, burraccera (sp. borrachera), mardina, pispanta C, imbriagghera, ciarina, cottura, cuigghina, cimbrana, ischùffia S, imbriachesa, imbriacatura, tipòria, municca, sbogna, coighina G

ebùrneo

agg. [of ivory, éburné, ebúrneo, elfenbeinern] de avóriu, de marfilu (marfìliu) L, ebùrneu, de avorju (aborju) N, de marfì C, d’abóriu S, di malfilu G ■ ebùrneu che su caddu ‘e Santu Jorgi (Bitti) N ‘eburneo come il cavallo di San Giorgio’

ecatombe

sf. [hecatomb, hécatombe, hecatombe, Hekatombe] masellu m, disaccattu m. (sp. desacato), mattantza (sp. matanza), istrossa (cat. destrossa), santatzida, ecatumba L, disaccattu m., mattantza, salina N, mortoxu m., mattantza C, santazzidda S, stragu m. G [Algh. hecatombe -Tab. eccatumbe] ■ fà a cataletta G ‘fare una e.’

eccedente

agg. [exceeding, excédant, excedente, übermässig] de pius, demasiadu (sp. demasiado) L, de prus, de supraprus, demasiau N, sobrau, estremau (sp. extremado) C, di più, prubassadori S, eccedenti, supratu, avvantagghjatu G [Tab. eccedente]

eccedenza

sf. [excess, excédent, exceso, Übermass] etzessu m., su de pius m., avantzadura L, su de prus m., imprusu (in prusu), avantzu m., sobradura N, sobra C, prubassadda, abanzu m. S, eccedènzia, dispiù m., avvantagghju m., avanzu m. G [Tab. eccedensa]

eccèdere

vt.vi. [to exceed, excéder, exceder, übertreiben] etzèdere, eccèdere, etzedire, demasiare (sp. demasiar), esazerare, ismodare, propassare (cat. sp. propasar) L, esazerare, bessire de misura, demasiare, sobrare N, sobrai, sorbai, propassai C, prubassà, prupassà S, ezzedì, ezzidì, eccidì G [Algh. exagerar - Tab. eccedde]

eccellente

p. pres.agg. mf. cong. [excellent, excellent, excelente, hervorragend] eccellente, etzellente, déchidu, primorosu (sp. primoroso) L, etzellente, eccellente N, eccellenti, primorosu, estremau, stremau (sp. extremado) C, eccellenti S, supratu G [Algh. excel.lent- Tab. eccellente] A O miràculu etzellente | chi sos Chelos hat pasmadu, | oe in Maria incarnadu | s’est su Verbu onnipotente. (L - G. Sotgiu) ‘O miracolo eccellente | che ha stordito i Cieli, | oggi il Verbo onnipotente | si è incarnato in Maria.’

eccellenza

sf. [excellence, excellence, excelencia, Vortrefflichkeit] eccellèntzia L, eccellènsia, etzellèntzia, primore m. (sp. primor) LN, eccellèntzia N, eccellèntzia, primori m. C, eccellènzia S, eccellènzia, celsittù, mannittù, primori m.| ottimitai G [Algh. excel.lència - Tab. eccellensa] ■ vueccellèntzia L ‘vostra E.| sp. vuecelencia’| de primìssia N, pro nomena C ‘per e.’| Mertzei, Vissignoria C ‘Vostra E.’

eccèllere

vi. [to excel, exceller, sobresalir, hervorragen] etzèllere L, etzèllere, eccèllere, semodare N, estremai, propassai C, azzà, prubassà S, suprà G [Tab. eccelle]

eccelso

pp.agg. [lofty, sublime, excelso, hoch] meda altu, soberanu L, meda artu, soberanu N, eccelsu, diosu, soberanu C, althu, mannu assai S, eccelsu, suberanu G [Tab. eccelsu]

eccentricità

sf. [eccentricity, excentricité, excentricidad, Exzentrizität] ischìssiu m. (sp. desquicio), istrallera, istrambesa, istrambùmine m., macchine m., mentosighidade, perreria (sp. perrería) L, istrallera, macchighinada, irbirgu m. N, stravanadura, perreria, schìssiu m. C, bizarria, isthrallera, isthrabagànzia, eccentriziddai S, stravagànzia, strumpitùgghjni G [Algh. excentricitat - Tab. eccentricitè]

eccèntrico

agg. [eccentric, excentrique, excéntrico, exzentrisch] etzéntricu, istrambu, istrambóttigu (cat. estrambòtic| sp. estrambótico), istravagante, mentósigu, arratzosu L, istrambeccu, mentósicu, trémpinu N, stravanau, strambótticu, concorredda C, bizarru, isdhibesu, isthrabaganti, eccèntricu S, àliu, stràmpitu, istràmpitu, istrumpitu, stramanchjosu, stravaganti G [Algh. excèntric - Tab. eccèntricu, stravagante]

eccepire

vt. [to except, exciper de, excepcionar, einwenden] contrariare, osservare, àere ite nàrrere L, atzappare cosa in contràriu, àere ite nàrrere N, nai (fai) contras C, eccepì, cuntrarià, oppunì S, eccipì, cuntistà G [Tab. eccepì] ■ nudda de nàrrere LN, nudda de nai C ‘niente da e.’

eccepito

pp.agg. [excepted, excipé de, excepcionado, eingewendet] contrariadu, osservadu L, narau in contràriu, osservau N, nau contras C, eccepiddu, opposthu, cuntrariaddu S, eccipitu, cuntistatu G

eccessivamente

avv. [excessively, excessivement, excesivamente, zuviel] etzessivamente, foras de misura, troppu, esazeradamente, demasiadamente, a brenùssiu LN, a s’ispeleada, a trincadicollo N, sobradamenti, eccessivamenti, foras de mesura C, eccessibamenti, ezzessibamenti fora di misura, troppu S, ezzessivamenti, supratamenti G [Algh. excessivament - Tab. eccessivamente]

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013