Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Termine Definizione
r

Liquida alveolare vibrante. 16^ lettera dell’alfabeto sardo. R manna ‘R maiuscola’, r minore o pitica ‘r minuscola’.

rabàrbaro

sm. bot. (Rheum rhabarbarum) [Pianta erbacea delle Poligonacee, di origine cinese, dalle grandi foglie verdi, fiore giallastro a pannocchia, dal cui rizoma si ricava una sostanza amara usata in medicina come digestivo e lassativo] ► [rhubarb, rhubarbe, rabárbaro, Rhabarber] ► rebàrbaru L, rabàrbaru LN, rebàrbaru, arrebàrbaru, arrebràbaru C, rabàibaru , rebàibaru S, rabàlbaru G [Tab. rabàrbaru]

rabattino

sm. (persona ingegnosa) [industrious (man), débrouillard, industrioso, betriebsam] affarista, faineri, fatzenderi, ispiligamba L, affarista, arrabattadore, intraminculu, affroddieri, impedduleri N, affarista, faineri, affroddieri C, trampisthadori, affaristha, fazzindinu S, inginiosu, inteltu, spilciuladori, mittuleddu G

rabballinare

vt. [to rull up, emballer, arrollar, rollen] imballonare LN, abballai C, imballà S, abbaddunà G

rabbaruffare

vt. [to ruffle, bouleverser, barajar, raufen] confusionare, abbolottare (sp. alborotar), attroppogliare (sp. atropellar), trobojare, triulare (lat. TRIBULARE) L, trepojare, abbarallare, imbojare, tippilire, affroccheddare, cubisionare, pilisare N, battulai, treulai, abborottai, attruppegliai C, ippinniccì. arruffà S, punì a intazzu, imbulià, abburracciulì G

rabbaruffato

pp. agg.[ruffled, bouleversé, barajado, rauft] confusionadu, abbolottadu, attroppogliadu, trobojadu, triuladu L, trepojau, abbarallau, imbojau, tippiliu, affroccheddau, cubisionau, pilisau N, battuliau, treulau, attruppegliau C, ippinnicciddu, arruffaddu S, postu a intazzu, imbuliatu, abburracciulatu G

rabbattere

vt. [to half-close, repousser, entreabrir, halb schliessen] serrare a coloru (a coloreddu, a boe, a boinu), tambare (sa gianna) L, imbarare, ghirare, arregrare, aggrettiare N, schiringiai, ischiringiai, scarangiai, schirringiai, affaccai C, attambà, sarrà a un boi S, ghignì, sghignì, dà una ghinta, scansà, succugnà G ■ Ghira sa janna! N ‘rabbatta (socchiudi) la porta!’

rabbatuffolare

vt. [to reduce to a small ball, enrouler pêle-mêle, hacer pequeños líos, bauschen] allorumare, ammorottulare, imboligare, ammassare L, affroccheddare, ammoruttulare, appeddare N, allomburai, arrumbullonai, ammassai C, ingiumiddà, fà a pinnicci S, fà a fiocchi, agghjummà, agghjummiddulà G

rabbellimento

sm. [embellishment, embellissement, embellecimiento, Verschönerung] abbellidura f., abbellimentu LNC, abbillimentu S, alàsgiu, chinchinnu, frunitura f. G

rabbellire

vt. [to embellish, rembellir, embellecer, verschönern] abbellire LN, abbelliri C, abbillì S, abbiddì, alasgià G

rabberciamento

sm. [patching, rapiéçage, compostura, Zurechtflicken] accontzadura f., agontzadura f., tappuladura f. L, appippadura f., tappuladura f., accontzadura f. N, acconciadura f., arrangiadura (a su mellus) f. C, frappacàgliu, frappacagliamentu, accunzaddura (a la mégliu) f. S, accunciatura (a la bona) f. G [Tab. arrangiamentu]

rabberciare

vt. [to patch, rapiécer, remendar, zurechtflicken] agontare, accontzare (it. acconciare), tappulare, tzappugnire L, appipare, tappulare, accontzare, intippeddare N, acconciai, arrangiai a sa mellus, appipai, affioncai C, frappacaglià, accunzà a la mégliu S, accuncià a la bona, ingiardinà Lm G [Tab. arrangiò a mégiu] ■ Puntalare, tacconare L ‘r. le scarpe’

rabberciato

pp. agg.[patched, rapiécé, remendado, geflickt ] agontzadu, accontzadu, puntaladu, tappuladu, tzappugnidu L, appipau, tappulau, accontzau N, acconciau, arrangiau a sa mellus, affioncau, appipau C, frappacagliaddu, accunzaddu a la mégliu S, accunciatu a la bona, ingiardinatu Lm G

rabberciatura

sf. [patching, rapiéçage, remiendo, Zurechtflicken] agontzadura, accontzadura, puntalada, puntaladura, tappuladura L, appipadura, tappuladura, accontzadura N, acconciadura, arrangiadura (a sa mellus), appippadura, affioncadura C, frappacagliaddura, frappacàgliu m., accunzaddura (a la mégliu) S, accunciatura (a la bona) G [Tab. arrangiamentu]

rabbia

sf. [rage, rage, rabia, Zorn] arràbbiu m., ragiolu m., rajolu m. (r. del cane), ragiolu m., arrajolida, arrajolamentu m., arrejolu m., raja, airu m., arrennegada, arrennegamentu m., arrennegu m., affutta, futta (it. ant. fotta), bèttia, birchidda, bischiza, arrealia, realia, bùzara (genov. búzzera), corina (it. ant. corina), collòbbia, puscema, venza (cat. venja) L, arràbbiu m., ràbbia, rajolu m., arrajoladura, arrosolu m., rasolu m., reghentia, arragone m., corina, pundu m., venga, venza, grema (cat. cremar) N, arrabbiori m., arràbbiu m., arrennegadura tudugu m., studugu m., feli m., fexi m., futta, affutta, affùttara, fèngia, staccu m. C, ràbbia, arràbbiu m., affutta, pòccia, raioru m., arraiuraddura, arrauraddura S, ràbbia, ràpia, irraiolu m., bùstica, curina, crebbu m. Cs, affutta, futta Lm, feli m., raiolu m. G [Algh. ràbia, raiolu m. - Tab. ràggia] ■ A s’airada L ‘con rabbia’ A No at appeddadu cane chi no est mortu de su rajolu (prov.- L) ‘Non ha abbaiato cane che non sia morto di rabbia’ ● Chi de amori si chèsciada, de arràbbiu si móridi. (prov.-C) ‘Chi si duole d’ amore, di rabbia muore’ ● Sa ràbbia est de is canis (prov.-C) ‘La rabbia è dei cani’ ● Di la bùstica di la sera addocatinni a la mani (prov.-G) ‘Della rabbia della sera conservane un po’ al mattino’

rabbino

sm. [rabbi, rabbin, rabino, Rabbiner] rabbinu

rabbiosamente

avv. [furiously, avec rage, airadamente, zornig] arrabbiadamente, felosamente, cun affutta, a realia L, chin arràbbiu, cun reghentia N, arrabbiadamenti, cun feli C, cun arràbbiu, cun affutta S, arraiulatamenti, cun affutta G [Algh. rabiosament]

rabbioso

agg. [furious, enragé, rabioso, zornig] arrabbiosu, arrabbiadittu, arrajoladu, raggiosu, rajosu, buzarrosu, felosu L, arrabbiosu, rabbiosu, rabbiette, arrennegau, arragonosu N, arrabbiosu, inchietosu, arrenegosu, arrennegosu, staccosu, unfrósigu, verenau, tzaccau C, rabbiosu, arrabbiosu, arraiuraddu, arrauraddu S, rabbiosu, arraiuliddu Cs, arraiulitu, raiulitu, irraiulitu G [Algh. rabiós - Tab. araggiuzu] ■ ossu de su rajolu, ossu de su rajosu L ‘malleolo’

rabboccare

vt. [to fill up, remplir, rellenar, auffüllen] pienare a bucca, ammerare, merare, (probm. cat (a)midar - DES I, 81), ammedare, resolzare, rusulzare L, arribbuccare, arremangare (r. le maniche) N, ammelai, arremangai, remangai C, ribbì, abbuccà S, rimpiinà, ripianà Cs, turrà a ribbì G

rabboccato

pp. agg.[filled up, rempli, rellenado, aufgefüllt] pienadu a bucca, ammeradu, ammedadu L, arribbuccau, arremangau N, ammelau, arremangau C, ribbiddu, abbuccaddu S, rimpiinatu, turratu a ribbì G

rabbocco

sm. [filling up, remplage, relleno, Auffüllung] pienadura f., ammeru, rusulzu L, arribbuccadura f., arremangadura f. N, ammeladura f., arremangu, arremangadura f. C, ribbiddura f., abbuccaddura f. S, ribbitura f., rimpiinatura f. G

rabbonacciare

vi. [to calm, apaiser, abonanzar, beruhigen] asseliare, abbonatzare (it. bonaccia), appasigare, appaghiare L, asseliare, appachiare N, abbonantzai (sp. abonanzar) C, abbunì, abbunaccià, caimmà S, pasigà, appasigà, bunaccià, abbunaccià G [Tab. abbunassòse]

rabbonimento

sm. [quiet, calme, calma, Beruhigung] abboniadura f., abbóniu, asséliu, assussegu (cat. sossego| sp. sosiego), appasigamentu, abbrandu L, imboninzu, asséliu, pasu (lat. PAUSUM), appachiadura f. N, asséliu, assussegu, appasiguamentu, appaxamentu C, assussegu, appasiggamentu, abbunacciamentu, càimma f. S, sussegu, abbunacciamentu, appasigamentu, risettu G

rabbonire

vt. [to quiet down, calmer, calmar, begütigen] abboniare, asseliare (incrocio di assulenare con asseriare - DES I, 137), abbonatzare, appasigare, abbrandare, ammavelare L, imbonire, asseliare, appachiare N, abbonantzai (sp. abonanzar), asseliai, appasiguai, appaxai, abbrandai (sp. ablandar) C, abbunì, abbunaccià, caimmà S, pasigà, appasigà, bunaccià, abbunaccià, imbunà, impaggià Cs G [Tab. appaxò]

rabbonito

pp. agg.[quiet, calmé, calmado, begütigt] abboniadu, asseliadu, abbonatzadu, appasigadu, abbrandadu, ammaveladu L, imboniu, asseliau, appachiau N, abbonantzau, asseliau, appasiguau, appaxau, abbrandau C, abbuniddu, abbunacciaddu, caimmaddu S, appasigatu, abbunacciatu, imbunatu G

rabbrividire

vi. [to shudder, frissonner, estremecerse de frío, schaudern] astriare, istriare, artuddire, atzuddire, pònnere su tuddu, èssere a tittias de frittu, artuddare, astuddare, attuddire, istrimuttìresi, arpilire, irpilare, orpilare, urpilare, arpilare (lat. HORRIPILARE), lilliriare, lillirare, arrebbuffare, attittiare, atturdare, intrinnigare, istrinnijare, istrinniare, trinigare, tirittare (sp. tiritar), tittirriare L, artanare, arpilare, attittiliare, erpilare, arruddire, affrittorire, astragare, artuddare, artzuddare, atzuntzuddiare, impilurtzire, tostoricheddare, tostorare, fàere sa tzudda N, attetterai, attettirigai, attittirigai, attittiai, si stremessiri, istriorai, astriorai, intendi strioris (tittifrius), appilutzai, impilutzai, impilurtzinai, impribillutzai, impriutzai, appriutzai, acciucciuddai, accricchiddai, appilurtzai, assunciuddai, attitiglionai C, azzuddissi, isthrimintissi S, ulziddì, innulziddì, azzulzuddà, aé lu zuddoni, inzuddunì, azzuddì, szuddì Cs, strimintì, zinzulà G [Algh. atsutsudar - Tab. rabbrividì A Tando | attuddit in laras | s’antigu lamentu | e su ‘pruite’ | s’atzendet de nou: | (pregunta mai isolta) | pro ammentare minettas | a dognunu arribbadas. | Cando passas tue | si ‘elat su sole | e pius no intèbiat s’oju isozadu. | Poi | su passu torrat | a s’andanta ‘e sempre, | mùrina Falche | chi a tie nos gighet. (L - M. Sale) ‘Allora | rabbrividisce sulle labbra | l’antico lamento | ed il ‘perché’ | si accende di nuovo: | (domanda mai chiarita) | per ricordare minacce | riservate per ognuno. | Quando passi tu | si vela il sole | e più non riscalda l’occhio smunto. | Poi, tornano i passi al solito cammino, | Falce grigia | che ci porti da te.’ ● U’ pibiu, una sisia, | de u’ trudu in sa tuppa cuau | m’impribillutzat s’ànima | striorendimì sa persona.| Atóngiu, | non prus stasoni bona! (C - D. Maccioni) ‘Un lamento, un fruscio, | di un tordo nascosto in un cespuglio | mi rabbrividisce l’anima | raggelandomi la persona. | Autunno | non più buona stagione!’ ● Duas braxas tenendu! Duas sebexas, | nieddas comente unu bisu ‘e cogas, | duas pampas, chi fait incaracua | che sa luna in d’una notti ‘e circumarras| | duas leppas, chi trapassant su croxu | faendu impriutzai in s’axiu de s’abettu, | sunt is ogus de issa. (C -F. Onnis) ‘Due braci ardenti! due giavazzi | neri come un sogno di streghe| | due fiamme che appaiono e scompaiono | come una luna in una notte di lampi| | due lame che fendono la pelle | facendo rabbrividire nell’ansia dell’attesa | sono gli occhi di lei.’

rabbrividura

sf. [shudder, frissons pl., escalofrío, Schaudern] astriadura, artuddada, artuddadura, artuddamentu m., artuddida, artuddimentu m., artuddonzu m., astuddadura, arpilada, arpiladura, urpiladura, tittia de frittu, tuddu m. L, artana, arpiladura, artudda, astragadura, astragore m., artuddadura, artuddonzu m., impilurtzidura, tittilia, tostore m. N, attetteradura, attetteramentu m., attittirigadura, acciucciuddadura, acciucciuddamentu m., appilurtzadura, impilurtzinadura, assunciuddu m., astriori m. astrioramentu m., istrioramentu m., attitiglionamentu m. C, azzuddiddura, isthrimintiddura S, ulzidditura, azzulzuddatura, strimintitura G

rabbruscare

vi. (annuvolarsi, adombrarsi) [to get cloudy, s’assombrir, encapotarse (el cielo), sich bewölken] anneulare, annuare, iscurigare| aumbràresi (lat. UMBRARE) L, anneulare, ingrisare, iscuricare| s’umbrare N, annuai, scurigai| s’ assumbrai (sp. asombrar) C, annuà, imbuggià| inchizissi S, abbugghjà, anniulà| augghjassi G

rabbruscolare, -uzzare

vt. vds. raggranellare

rabbuffare

vt. [to ruffle, bouleverser, despeluzar, verwirren] rebbuffare, trobojare, annuare, rinfacciare, abbuffiare, piluccare L, pilisare, barallare, imbuffidare, arrebbuffare, rebbuffare N, rebbuffai, treulai (lat. TRIBULARE), s’annuai, s’accioccai C, arruffà, ischumpiglià, buriggà S, abbuluttà, attruppiglià, scunciminnà G [Tab. criò]

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Next »
Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013